Räpina valla üldplaneeringu planeerimisettepaneku avaliku väljapaneku tulemused

28.06.22

 

Räpina valla üldplaneeringu planeerimisettepaneku avaliku väljapaneku tulemused

Räpina Vallavalitsus korraldas valla üldplaneeringu planeerimisettepaneku avaliku väljapaneku 4.03. – 7.04.2022, mille kestel oli igal isikul õigus avaldada arvamust.

Avaliku väljapaneku jooksul esitati 9 arvamuskirja – kahelt ministeeriumilt, ühelt mittetulundusühingult ja kuuelt maaomanikult/kohalikult elanikult/huvitatud isikult.  

Kõik esitatud arvamused ja ettepanekud koos Räpina valla põhjendatud vastusseisukohtadega on koondatud ja avalikustatud valla veebilehel http://www.rapina.ee/uldplaneering.

Arvamused ja ettepanekud sisaldasid maakasutuse muutmise ettepanekuid, kergliiklusteede planeerimist, ehituskeeluvööndi täpsustamise vajadust ning väärtuslike põllumajandusmaade määramisega seotud küsimusi.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimusid 17.05.2022 Mehikoorma ja Veriora teenuskeskustes ja 19.05.2022 Räpina Aianduskoolis. Arutelul osalemine oli väga tagasihoidlik. Kolmel arutelul osales kokku 5 huvitatud isikut. Aruteludel tõstatusid eelkõige väärtuslike põllumajandusmaade määramise ja Tuurapera turbatootmisala ümber määratud kaitsemetsa kohta seatud tingimuste toimivuse küsimused.

Pärast üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande täiendamist esitatakse üldplaneering Keskkonnaametile taotlusega veekogu kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks ning heakskiitmiseks Rahandusministeeriumile. Volikogu kehtestab üldplaneeringu pärast üldplaneeringu heaks kiitmist.

 

Miia Kasearu,
Räpina valla planeeringute- ja maakorraldusspetsialist