Räpina valla üldplaneeringu kehtestamine

27.02.23

Räpina Vallavalitsus annab teada, et Räpina Vallavolikogu 15.02.2023 otsusega nr 1-3/ 6 kehtestati Räpina valla üldplaneering. Räpina Vallavolikogu 15.02.2023 määrusega nr 1-2/3 tunnistati kehtetuks seni kehtinud Veriora, Räpina ja Meeksi valla üldplaneeringud.

 

Räpina valla üldplaneeringuga hõlmatav ala on kogu Räpina valla territoorium. Räpina valla olulisemad ruumilised vajadused on – säilitada ja edasi arendada väljakujunenud asustusstruktuuri, tagada keskuste jätkusuutlik toimimine, luua eeldused ettevõtluse tekkeks ja elamuehituseks valla erinevates piirkondades, kujundada kvaliteetne ja inimsõbralik elu- ja ettevõtluskeskkond. Üldplaneeringuga on lahendatud planeerimisseadusest tulenevad ülesanded valla ruumilisest vajadusest lähtuvalt- määratud asustust suunavad tingimused, maakasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ja maakasutuse juhtotstarbed, taristu üldised asukohad jt valla arenguks olulised teemad. Sidusate võrgustike (taristud, roheline võrgustik) toimimise tagamiseks vaadeldi üldplaneeringu koostamisel piiriüleseid seoseid valla lähiümbrusega.  

 

Üldplaneeringuga paralleelselt viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju ega riigipiiri ülest keskkonnamõju.  KSH poolt tehtud põhjendatud ettepanekud viidi planeeringusse.

 

Üldplaneeringuga ei tehta ettepanekuid Põlva maakonnaplaneeringu 2030+ ja Tartumaa maakonnaplaneeringu 2030+ muutmiseks. Üldplaneeringu ülesannete lahendamisel on Põlva ja Tartumaa maakonnaplaneeringutega määratud suuniseid ja tingimusi täpsustatud.