Katastriüksuse jagamine ja piiride muutmine

31.01.19
 Vastavalt maakorraldusseadusele peab katastriüksuste jagamisel ehk uute piirikujude moodustamisel kinni pidama maakorraldusnõuetest: arvestada looduslike piire (kraav, tee, kõlviku serv), otstarbekat ligipääsu igale tükile, maaparandussüsteemide terviklikust ja valgalade voolusuundi, vältida maakasutuse ribasust ja kiildumist. Maakasutuse ümberkujundamisel saab eelkõige moodustada katastriüksust eraldi metsamajandusmaal ja eraldi põllumassiivil- see võimaldab omanikult kinnistuid paremini eraldi majandada ja käsutada vastavalt kasutusfunktsioonile.
Jagamisele nõusoleku saamiseks eelduseks on, et jagamise käigus lahendatakse igale uuele tükile juurdepääsu asukoht avalikust teedevõrgust (notariaalse servituudi seadmine või läbi kruntimise)

Katastriüksuse jagamise menetlus.
 1. Omanik (omanikud) esitab vallavalitsusele avalduse (näidis) katastriüksuse jagamiseks koos katastriüksuse jagamise plaaniga (katastriüksuse plaani koopia, millele kantud jagamise piiride kulgemise ettepanek). Avalduse võib saata posti teel Räpina Vallavalitsuse aadressil Kooli tn 1 Räpina linn 64504 või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile  vald@rapina.ee.  Avaldusel tuleb näidata maakasutuse sihtotstarbed, moodustatavate katastriüksuste lähiaadressid. Lähiaadresside määramisel jälgida Vabariigi Valitsuse 20.12.2007 määruse nr 251 nõudeid või konsulteerida  Räpina valla arengu- ja planeeringuosakonna juhatajaga. Katastriüksuse minimaalsuuruseks on 30 m2. Minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse võib moodustada kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega.
 2. Omaniku avalduse ja esitatud katastriüksuste plaani alusel võtab vallavalitsus vastu korralduse nõusoleku andmiseks katastriüksuse jagamiseks. Korraldusega määratakse uute katastriüksuste aadressid/nimetused, maakasutuse sihtotstarbed.
 3. Vallavalitsus kooskõlastab katastriüksuse jagamise plaani, määrab täiendavad kooskõlastused ja edastab selle omanikule.
 4. Omanik (omanikud) esitab avalduse maamõõtjale katastriüksuse jagamiseks koos vallavalitsuses kooskõlastatud katastriüksuse plaaniga, millele on kantud piiride kulgemise ettepanek.
 5. Maamõõtja tähistab looduses jagamisega moodustatavate katastriüksuste piirid ja koostab katastriüksuse jagamise ja uute katastriüksuste moodustamise toimikud, esitab toimikud Räpina valla arengu- ja planeeringuosakonna juhatajale.
 6. Maamõõtja saab vallavalitsusest korralduse ja esitab katastriüksuse jagamise toimiku koos omaniku (omanike) avaldusega ja vallavalitsuse korraldusega Põlva katastribüroole uute katastriüksuste registreerimiseks maakatastris.
 7. Katastribüroo kontrollib esitatud andmed, registreerib uued katastriüksused ja edastab andmed Tartu Maakohtu kinnistusjaoskonnale. Omanik saab uue katastriüksuste plaanid katastribüroost või omaniku avalduse alusel maamõõtjalt või vallavalitsusest.


Katastriüksuse jagamine detailplaneeringu kohustuse korral.

 1. Detailplaneeringu algatamiseks tuleb Räpina Vallavalitsusele esitada taotlus.
 2. Vallavalitsus koostab avaldajale planeeringu lähteülesande.
 3. Kehtestatud detailplaneeringu alusel tähistab maamõõtja looduses jagamisega moodustatavate katastriüksuste piirid ja koostab katastriüksuse jagamise ja uute katastriüksuste moodustamise toimikud ning esitab toimikud Räpina valla arengu- planeeringuosakonna juhataja ja toimingud lähevad edasi eelpool toodud järjekorras.
Katastriüksuste vaheline piiride muutmine.
Piiride muutmine on maakorralduslik toiming, mille käigus muudetakse külgnevate katastriüksuste omavahelist piiri nii, et uusi katastriüksuseid ei teki. See saab toimuda kehtestatud detailplaneeringu alusel või omavalitsuses kooskõlastatud kinnisasja omanike omavahelise kokkuleppe alusel. Sellisel piisab naaber kinnisasjade omanike ühisavaldusest. Piiride muutmisel järgitakse, et oleks täidetud maakorraldusnõuded: arvestatud looduslike piire (kraav, tee, kõlvik), maaparandussüsteemi terviklikku funktsioneerimist ja  et säiliks ka jagamistoimingu järgselt kinnistute juurdepääs avalikust teede võrgust. Omavahelist piiri saab muuta pindvõrdses osas või nii, et üks kinnistu suureneb ja teine väheneb samas ulatuses.

Maakorraldusliku kruntimise menetlus.
 1. Kinnistu omanikud esitavad vabas vormis ühise taotluse  kinnistute vahelise piiri muutmiseks koos piiriettepanekuga (maa-ameti kaardi väljavõte, kehtestatud detailplaneeringu põhijoonis või maamõõtja poolt koostatud jagamise plaan).
 2. Piiriettepaneku/jagamise plaani kooskõlastuse annab vallavalitsus.
 3. Kooskõlastatud piiriettepaneku või detailplaneeringu alusel uute piiride märkimine maastikule ja toimik (sh piiriprotokollid) katastrikannete muutmiseks tellib maaomanik litsentsi omavalt maamõõduettevõttelt.
 4. Maaomanik või maamõõduettevõte esitab omavalitsusele katastritoimikud.
 5. Vallavalitsus väljastab haldusaktina otsuse kinnistu piiri muutmiseks ja koha-aadresside ning sihtotstarbe määramise kohta maaomanikule ja maakatastrile kannete muutmiseks.
 6. Avalduse kannete muutmiseks kinnisturegistrile koostab maaomanik notari vahendusel

Menetluskulud

Maaomanik peab arvestama järgimiste kulutustega:
tasuma maamõõduettevõttele katastri toimikute eest vastavalt kokku lepitud teenuse maksumusele, tasu notarile kinnistamisavalduse koostamise eest, riigilõiv kinnistusregistri kande muudatuse eest.

Lisainfo: Miia Kasearu  799 9510, 506 3276, miia@rapina.ee

Õigusaktid

Aadressiandmete süsteem
Maakatastriseadus
Maakorraldusseadus
Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord
Katastriüksuste sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord
Planeerimisseadus
Räpina valla üldplaneering