26.04.23

PÕLVAMAA ARENGUSTRATEEGIA 2035+

Põlvamaa arengustrateegia koostamise aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (edaspidi KOKS), mille §61 lg 1 seab omavalitsustele ülesandeks ühiselt kavandada maakonna arengut ja suunata selle elluviimist. KOKS §373 lg 1 järgi on nimetatud ülesande täitmise aluseks maakonna arengustrateegia. Arengustrateegia koostamise ülesande delegeerisid Põlvamaa omavalitsused KOKS §61 lg 2 alusel Põlvamaa Omavalitsuste Liidule. MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit omakorda tellis strateegia koostamise sisulise osa sisse sihtasutuselt Põlvamaa Arenduskeskus, jäädes ise koordineerivasse rolli.

Arengustrateegia koostamisel lähtuti järgmistest põhimõtetest:

  • Põlvamaa arengustrateegia üldeesmärk on tingimuste loomine Põlvamaa kui terviku igakülgseks arenguks, tuginedes maakonna arengueeldustele ja eripäradele.
  • Strateegilised eesmärgid ning nende täitmiseks vajalikud tegevussuunad ja tegevused ei tohi minna vastuollu Põlvamaa tunnuslausega: „Põlvamaa – Rohelisem elu".
  • Strateegiliste eesmärkide seadmisel ja tegevussuundade kujundamisel püütakse lähtuda senisest 2015-2020 arengukavast. Põhjuseks soov hoida suurem sidusus varasemate tegevustega ning maakonna „näo" säilitamine.
  • Maakonna arengustrateegia sisaldab maakondliku mõõtmega tegevusi ning täiendab, mitte ei korda kohalike omavalitsuste arengukavasid.
  • Maakonna arengut kavandatakse terviklikult, võttes arvesse nii vajadust tugevdada maakondlikke, piirkondlikke ja kohalikke keskuseid kui olulisi teenuste ja töökohtade pakkumise kohti kui ka säilitada ajalooliselt välja kujunenud hajaasustust kui üht Põlvamaa omapära.

Põlvamaa arengustrateegia 2035+ kehtib alates 15. jaanuarist 2019. 

 

Lisainfo:
Aivo Ülper
Arendusspetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5300 8771
E-post: aivo.ylper@polvamaa.ee

Toimetaja: MARKO HINT