Nõustamine

17.10.23

 

Sotsiaalnõustamine

Sotsiaalnõustamine on isikule või perekonnale, kelle iseseisev toimetulek argielus on sotsiaalsete, majanduslike, tervislike või psühholoogiliste tegurite tagajärjel häiritud või häirumas. Teenuse osutamise käigus teavitatakse isikut või perekonda tema sotsiaalsetest õigustest, võimalikest sotsiaalsetest teenustest ja toetustest, otsitakse isikuga koostöös lahendusi tema sotsiaalmajandusliku ja iseseisva toimetulekuvõime parandamiseks.

 

  • Sotsiaalnõustamise saamiseks tuleb isikul pöörduda sotsiaalosakonda, helistada teabe saamiseks telefoni teel või saata päring elektrooniliselt.

 

 

Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogilise nõustamisteenuse osutamise eesmärk on parandada vähekindlustatud Räpina valla kodanike heaolu ning toetada nende iseseisvat toimetulekut, leevendades toimetulekut takistavaid pingeid, lahendades kriise ja suhtlemisprobleeme ning kasvatades iseseisvust probleemide lahendamisel.

Psühholoogilise nõustamisteenuse saaja on vähekindlustatud isik, kelle elukoht rahvastikuregistris on Räpina vald ja kes vajab psühholoogilist abi iseenda isiksuse, suhete, elusündmuste ja elu muutustega seotud probleemidega toimetulekuks.

  • Psühholoogilise nõustamisteenuse vajamisel tuleb pöörduda kas sotsiaaltöötaja või perearsti poole. (https://www.rapinatk.ee/)

 

 

Võlanõustamine

Võlanõustamise eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamisega ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme. Ühtlasi on teenuse eesmärk vältida ennetustöö ehk inimese toimetulekuvõime tugevdamise abil uute võlgade tekkimist.

 

Võlgnevuseks loetakse olukorda, kus isikule on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma.

 

 

Juriidiline nõustamine

Õigusalaseks nõustamiseks vallaga seotud küsimustes palume pöörududa vallasekretär Piret Paulsoni poole, tel 799 9502; 5340 6636, e-post: piret.paulson@rapina.ee.

 

 

Õigusaktid:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

 

 

Täiendav informatsioon:

Katrin Taimre (sotsiaalosakonna juhataja), telefon 514 3178

Karmen Kukk, telefon 514 3217

Eve Kivioja, telefon 514 3261

Mari Kolbakov, telefon 522 6173

 

e-post: vald@rapina.ee