Maamaksusoodustus

Kodualuse maamaksu soodustuse saamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:
  • soodustuse saaja peab olema maa omanik või maa kasutaja;
  • maa kasutuse sihtotstarve - elamumaa  või maatulundusmaa mille koosseisus kuulub õuemaa kõlvik;
  • maal asub hoone, milles  on maa omaniku või maa kasutaja püsiv elukoht vastavalt 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.
Kodualuse maamaksusoodustuse saamiseks ei ole vaja avaldust esitada.

Kodualuse maa maksusoodustuse rakendamise kohta saab täiendavalt lugeda ka Rahandusministeeriumi veebilehelt.

Avalduse alusel REPRESSEERITUD JA REPRESSEERITUGA VÕRDSUSTATUD ISIKU MAAMAKSU SOODUSTUS
  • vabastuse  ja või maamaksu soodustuse saab represseeritud ja represseerituga võrdsustatud  isik Räpina vallas asuva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas. Tiheasutusega alal kuni 0,15 ha ulatuses.
  • õigustatud isik peab esitama Räpina Vallavalitsusele avalduse  hiljemalt maksustatava aasta 15.jaanuariks v.a  õigustatud isikud, kes on esitanud avalduse aastatel 2006-2014.