Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

31.01.19
Katastriüksuse sihtotstarve on õigusaktidega lubatud ja nendes sätestatud korras määratud katastriüksuse kasutamise sihtotstarve või sihtotstarbed.

Katastriüksuse sihtotstarbe määramise alused on toodud  maakatastriseaduses §18

  1. planeerimisseaduses sätestatud detailplaneeringu koostamise kohustuse korral määrab kohalik omavalitsus sihtotstarbe kehtestatud detailplaneeringu alusel
  2. ehitise või selle osa kasutamise sihtotstarbe muutmisel määrab kohalik omavalitsus sihtotstarbe ehitise kasutusloas nimetatud ehitise kasutamise otstarbe alusel
  3. kui ehitise kasutamise sihtotstarbe muutmisega kaasneb ehitamine, mis ei nõua eelnevalt detailplaneeringut, siis määrab kohalik omavalitsus katastriüksus sihtotstarbe ehitusloas või kirjalikus nõusolekus nimetatud ehitise kasutamise otstarvete alusel
  4. planeerimisseaduse kohase detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel üldplaneeringu alusel
  5. üldplaneeringu puudumisel määrab katastriüksuse kasutamise sihtotstarbe volikogu .


Kohalik omavalitsus määrab või muudab sihtotstarbe kinnisasja omaniku taotluse alusel või kui sihtotstarbe määramise vajadus tuleneb õigusaktidest, määrab kohalik omavalitsus sihtotstarbe omal algatusel.

Ühele katastriüksusele võib määrata kuni kolm sihtotstarvet. Iga sihtotstarbe osatähtsus määratakse 5%-lise täpsusega.

Õigusaktid : Maakatastriseadus
                    Katastriüksuste sihtostarvete liigid ja nende määramise kord

Miia Kasearu 799 9510, 506 3276 miia@rapina.ee