Abihoonete püstitamine

24.04.19

Sisekliima tagamiseta abihooned 

Kui soovitakse püstitada abihoonet, mille ehitisealune pindala on 20–60 m2 ja kõrgus kuni 5 m (nt kuur, garaaž, panipaik, varjualune jms), on vajalik esitada kohalikule omavalitsusele ehitusteatis ja -projekt
 Ehitusteatis on riigilõivuvaba. 
Sisekliima tagamiseta hoone/varjualuse püstitamiseks soovitame ehitusprojekti dokumentatsiooni koostamisel  juhinduda järgmisest: 

 1. Tiitellehele märkida:  
 1. objekti aadress, 
 1. soovitud tegevus, 
 1. ehitusprojekti koostaja nimi ja allkiri, 
 1. kinnistuomaniku/taotleja nimi ja allkiri, 
 1. projekti koostamise kuupäev. 
 1. Sisukord ja jooniste loetelu 
 1. Seletuskirjale märkida:  
 1. hoone asukohakirjeldus, 
 1. juurdepääsud, 
 1. kasutatavad ehitusmaterjalid ning tööde kirjeldus. 
 1. Seletuskiri peab sisaldama asjakohast ja vajalikku infot. 
 1. Seletuskirja lõppu lisada koostaja nimi, allkiri ja kuupäev. 
 1. Seletuskirja lehed nummerdada. 
 1. Hoone asukohaga asendiplaan (1:500 või 1:1000), millele märkida püstitatava hoone asukoht.  
 1. Lisada juurde hoone mõõdud ja kaugused krundipiiridest ja teistest hoonetest (ka naaberkrundi hoonetest). 
 1. Vajadusel näidata katendid, haljastus, piirdeaiad ja juurdepääsude asukohad. 
 1. Ehitusprojekt peab sisaldama uusehitise ja ehitusalust pinda suurendavate juurdeehitiste puhul asendiplaani topo-geodeetilisel alusplaanil täpsusastmega 1:500.  
 1. Vajalikud joonised, nt korruste põhiplaanid, lõige ja vaated.  
 1. Joonistele lisada juurde vajalikud mõõdud. 
 1. Jooniste kirjanurka lisada joonise koostaja nimi, allkiri, kuupäev, joonise nimetus, objekti aadress. 
 1. Kõigi kinnistu kaasomanike nõusolekud või korteriühistu juhatuse liikmenõusolek. 
 1. Muud vajalikud volitused, kooskõlastused, heakskiidud, (naabrid, Päästeamet) jms. 
 1. Soovi korral võib lisada fotosid olemasolevast olukorrast. 

SISEKLIIMA TAGAMISEGA ABIHOONED 

20–60 m2 ehitisealuse pindalaga (nt saun) abihoone püstitamiseks koostatud ehitusprojekt peab vastama majandus- ja taristuministeeriumi määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile" ning eelnevat vormistamise juhendit ei ole tarvis järgida. 

Kogu dokumentatsioon tuleb esitada digiallkirjastatult riikliku ehitisregistrisse  

Abimees ehitusteatise ja ehitusloa taotluse esitamisel EHR-is 

Ehitisregistri kasutajajuhend