Avaliku ürituse korraldamine

Räpina vallas toimuvate avalike ürituste korraldamise nõuded on kehtestatud Räpina Vallavolikogu 16.05.2018 määrusega nr 21 "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded".

Määrusega kehtestatakse Räpina vallas toimuva avaliku ürituse korraldamise nõuded eesmärgiga tagada sündmusel avalik kord ja turvalisus. Avaliku korra ja avaliku ürituse mõiste tuleneb korrakaitseseadusest. Korrakaitseseaduse kohaselt on avalik üritus avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane koosolemine, mis ei ole avalik koosolek. Määrus reguleerib avalike ürituste korraldamise ja pidamise nõudeid, mis toimuvad määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses oleval maa-alal vabas õhus.

Avaliku ürituse korraldamise loa taotlemine

Ürituse korraldaja esitab vähemalt 14 tööpäeva enne ürituse läbiviimise päeva loa taotluse koos kõigi nõutud andmete ja lisadokumentidega. Taotlus edastatakse digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vald@rapina.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kooli 1, 64504 Räpina.

BLANKETT: Avaliku ürituse loa taotlus

Loa taotluses märgitakse ürituse:

1) nimetus ja vorm (vabaõhukontsert, näitus, laat või muu üritus);
2) iseloomustus ürituse sisu kohta, mille võib avaldusele lisada eraldi;
3) osavõtjate/külastajate eeldatav arv;
4) läbiviimise koht ja liikumismarsruut (selle olemasolu korral);
5) alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
6) korraldajaga sidepidamiseks telefon, e-post, jms (selle olemasolu korral);
7) helitehnika ja/või pürotehnika kasutamine;
8) liiklusskeem ja andmed sõidukite parkimise korralduse kohta;
9) turvaskeem ja andmed isiku kohta, kes vastutab avaliku korra ja turvalisuse eest.

Ürituse loa taotlusele kirjutab alla korraldaja.

Ürituse korraldaja ülesanded:

Ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:

1) ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt esitatud ürituse loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;
2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule;
3) järgima tervisekaitsenõudeid;
4) täitma politsei ning tuletõrje- ja päästeteenistuse ametnike korraldusi;
5) tagama avaliku korra ja heakorra nõudeid;
6) täitma üritust kooskõlastavate ametkondade ettekirjutusi.

Järelevalvet avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuete täitmise üle teostavad Vallavalitsus ning Politsei- ja Piirivalveamet.