Avaliku ürituse korraldamine

Räpina vallas toimuvate avalike ürituste korraldamise nõuded on kehtestatud Räpina Vallavolikogu 21.05.2014 määrusega 12 "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded".

Määrusega kehtestatakse Räpina vallas toimuva avaliku ürituse korraldamise nõuded eesmärgiga tagada sündmusel avalik kord ja turvalisus Avaliku korra ja avaliku ürituse mõiste tuleneb korrakaitseseadusest. Korrakaitseseaduse kohaselt on avalik üritus avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane koosolemine, mis ei ole avalik koosolek. Määrus reguleerib avalike ürituste korraldamise ja pidamise nõudeid, mis toimuvad määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses oleval maa-alal vabas õhus.

Avaliku ürituse korraldamise loa taotlemine
Ürituse korraldaja esitab vähemalt 14 tööpäeva enne ürituse läbiviimise päeva loa taotluse koos kõigi nõutud andmete ja lisadokumentidega. Taotlus edastatakse kas digitaalselt allkirjastatuna e posti aadressile vald@rapina.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kooli 1, 64504 Räpina.

Avaliku ürituse loa taotlus

Loa taotluses märgitakse ürituse:
1) nimetus ja vorm (vabaõhukontsert, näitus, laat või muu üritus);
2) iseloomustus ürituse sisu kohta, mille võib avaldusele lisada eraldi;
3) osavõtjate/külastajate eeldatav arv;
4) läbiviimise koht ja liikumismarsruut (selle olemasolu korral);
5) alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
6) korraldajaga sidepidamiseks telefon, e-post, jms (selle olemasolu korral);
7) helitehnika ja/või pürotehnika kasutamine;
8) liiklusskeem ja andmed sõidukite parkimise korralduse kohta;
9) turvaskeem ja andmed isiku kohta, kes vastutab avaliku korra ja turvalisuse eest;

Ürituse loa taotlusele kirjutab alla korraldaja.

Avaliku ürituse korraldamise loa taotluse menetlemine
Vallavalitsuse kantselei registreerib esitatud taotluse.
Loa taotluse koos esitatud lisadokumentidega vaatab läbi ametiasutuse vastava valdkonna eest vastutav ametnik (edaspidi menetleja).
Kui taotluses või lisadokumentides on jäetud esitamata nõutud andmed või dokumentides on muid puudusi või üritusest tulenevalt on vajalik esitada täiendavaid dokumente ja/või kooskõlastusi, määrab menetleja taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, menetletakse taotlust edasi.
Kui ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt, jäetakse taotlus läbi vaatamata, teavitades sellest taotluse esitajat kirjalikult.
Vallavalitsus annab ürituse läbiviimiseks loa kümne tööpäeva jooksul ürituse korraldamise loa nõutekohase taotluse vallavalitsusse saabumise päevast arvates või jätab loa andmata järgmisetel juhtudel:
1) kui ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt;
2) kui samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse või koosoleku läbiviimine;
3) kui avalik üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
4) kui ürituse korraldamise loa taotluses toodud ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi või Räpina valla õigusaktidest tulenevalt;
5) kui korraldaja ei täida ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi.

Ürituse loa andmisest keeldumisest peab vallavalitsus kümne tööpäeva jooksul ürituse korraldamise loa taotluse vallavalitsusse saabumise päevast arvates korraldajale teatama, selgitades põhjuse ning viidates õigusaktidele, mis on loa väljaandmata jätmise aluseks.

Ürituse loa annab vallavalitsus korraldusega, milles ürituse korraldajale antakse luba ja vajadusel sätestatakse lisatingimused ürituse läbiviimiseks.
Ürituse loas märgitakse:
1) ürituse nimetus;
2) korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood/registrinumber ja telefoni number;
3) ürituse läbiviimise koht (vajadusel marsruut);
4) andmed isiku kohta, kes vastutab avaliku korra ja turvalisuse eest;
5) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg.

Määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused Räpina Vallavalitsus.

Avaliku ürituse loa andmisest teavitamine
Vallavalitsus teavitab loa andmisest ürituse korraldajat ja Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri. Vajadusel teavitab vallavalitsus loa andmisest Päästeameti Lõuna Päästekeskust, teisi riigi ametiasutusi ja/või organisatsioone.

Ürituse korraldaja ülesanded
Ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
1) ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt esitatud ürituse loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;
2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule;
3) järgima tervisekaitsenõudeid;
4) täitma politsei ning tuletõrje- ja päästeteenistuse ametnike korraldusi;
5) tagama avaliku korra ja heakorra nõudeid;
6) täitma üritust kooskõlastavate ametkondade ettekirjutusi.

Järelevalvet avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuete täitmise üle teostavad vallavalitsus ja Politsei- ja Piirivalveamet.