Valimised

20.04.17

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 15. oktoobril 2017

28. detsembril 2016. a sõlmiti Meeksi valla, Räpina valla ja Veriora valla kolmepoolne ühinemisleping ja taotleti Vabariigi Valitsuselt haldusterritoriaalse korralduse muutmist kolme valla ühinemisel üheks kohaliku omavalitsuse üksuseks. Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 2017. a määruse nr 28 „Meeksi valla, Räpina valla ja Veriora valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" tulemusena moodustub valimistulemuste väljakuulutamise päeval Meeksi valla, Räpina valla ja Veriora valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Räpina vald.

Uue moodustatava omavalitsusüksuse Räpina Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks kakskümmend üks volikogu liiget.

Uue moodustatava omavalitsusüksuse Räpina valla territooriumil üks valimisringkond, mille piirid kattuvad Meeksi valla, Räpina valla ja Veriora valla haldusterritooriumi piiriga.

Meeksi valla, Räpina valla ja Veriora valla ühinemisel moodustuva Räpina valla Valimiskomisjoni liikmed:
  1. Ene Tammekun
  2. Kalle Laht
  3. Kersti Käis
  4. Viigi Oru
  5. Aina Olle

Valimiskomisjoni asendusliikmed:

  1. Marge Lusbo
  2. Heli Nestra
 

 

Valimiste korraldamisega seonduvad valla õigusaktid:

Räpina Vallavolikogu liikmete arvu määramine

Valimisringkondade arvu, numeratsiooni, piiride ja mandaatide määramine

Valimiskomisjoni moodustamine ja valimiskomisjoni liikmete nimetamine