Surma registreerimine

Surm registreeritakse Eesti perekonnaseisuasutuses s.h Räpina Vallavalitsuses, kui

  1. isik sureb Eestis,
  2. välisriigis surnud isiku viimane elukoht oli Eestis või
  3. välisriigis surnud isikul oli Eesti kodakondsus ja surm ei ole registreeritud välismaal (perekonnaseisutoimingute seadus § 31 lg 1 ja 2).

Surma on võimalik registreerida sõltumata elukohast kõikides kohalikes omavalitsustes, sealhulgas Räpina Vallavalitsuses. Räpina Vallavalitsuses registreerib registripidaja Viigi Oru ja asendajana vallasekretär Kalle Laht surma kolme tööpäeva jooksul surma registreerimise avalduse saamise päevast arvates (perekonnaseisutoimingute seadus § 32 lg 8). Surma registreerimisel tehakse surmakanne ning avaldaja soovil väljastatakse surmatõend (eestikeelne).

Surma registreerimine ja surmatõendi esmakordne väljastamine on tasuta (riigilõivuseadus § 47 lg 1 p 1). Korduv surmatõend väljastatakse avaldaja soovil eesti, inglise, saksa või prantsuse keeles (regionaalministri 22.06.2010 määrus nr 9 § 16). Korduva surmatõendi väljastab maavalitsus, see maksab 3,19 eurot/49,91 krooni (riigilõivuseadus § 329 lg 1).

Esitatavad dokumendid

Surma registreerimiseks esitab surnu abikaasa, sugulane, hõimlane, tervishoiuteenust osutava asutuse juht, politseiametnik või muu isik, kellel on andmeid isiku surma kohta, seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates vallavalitsusele:

  1. kirjaliku surma registreerimise avalduse (täidetakse kohapeal ametniku poolt avaldaja poolt esitatud dokumentide, rahvastikuregistri andmete ja avaldaja ütluste alusel; avaldaja kontrollib eeltäidetud avalduses toodud andmete õigsust ja allkirjastab avalduse) (regionaalministri 22.06.2010 määrus nr 9 § 30 lg 1);
  2. arstliku surmateatise või isiku surnuks tunnistamise kohtumääruse;
  3. surnu isikuttõendava dokumendi (pass, ID kaart vms, mille ametnik edastab Politsei- ja Piirivalveametile või Välisministeeriumile);
  4. avaldaja isikuttõendava dokumendi;
  5. abikaasa surma korral abielutunnistuse (perekonnaseisutoimingute seadus § 33).

Kui surma tuleb registreerima surnud isiku laps, kelle vanemad olid abielus, kuid ei ole võimalik leida abielutunnistust, piisab lapse sünnitunnistusest, mille järgi on võimalik leida lapse sünniakt, kus on kirjas vanemate abiellumise aeg ja koht.

Matusetoetus

Toetust makstakse isiku surma korral, kelle elukoht rahvastikuregistris oli määratletud Räpina vallas, matuse korraldajale matusekulude osaliseks katmiseks vastavalt esitatud avaldusele (130 eurot).

alus: Räpina Vallavolikogu 21.05.2014 määrus nr 9 "Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord".

Informatsiooni matusetoetuse vormistamiseks vajalike toimingute kohta annab vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Katrin Taimre.