Maamaksumäärad ja maamaksustamishind

31.01.19

Räpina vallas kehtivad 2015. aasta maamaksu arvestamisel  Räpina Vallavolikogu 31.01.2007 määrusega nr 1 „Maamaksumäära kehtestamine Räpina vallas" kehtestatud järgmised maksumäärad:

 • vallasiseses Räpina linnas maksumäär 1,0% maksustamishinnast aastas;
 • muul valla territooriumil maksumäär 1,6% maksustamishinnast aastas;
 • haritava maa ja loodusliku rohumaa puhul maksumäär 0,9% maksustamishinnast aastas.

Maamaksustamishinna arvutamise aluseks on Keskkonnaministri 30.11.2001 määrus nr 50 „Maa korralise hindamise tulemuste kehtestamine" ning 2001. aasta Räpina valla ja Räpina linna maa korralise hindamise hinnatsoonide kaart. Hinnatsoonide kaartidega ja hindadega saab tutvuda maa asukohajärgses kohalikus omavalitsusüksuses, maavalitsuses ja Maa-ametis; lisadega saab tutvuda Riigi Teataja elektroonilises andmekogus ja Keskkonnaministeeriumi veebilehel.

Maamaksu vabastuse saaja

 • Räpina Vallavolikogu 21. mai 2014 määrus 15 „Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksust vastamise kord" alusel on avalduse alusel Räpina vallas  elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas tiheasutusega alal kuni 0,15 ha ulatuses maamaksust vabastatud  represseeritud ja represseerituga võrdsustatud isikud

Maamaksuvabastuse avaldus esitatakse Räpina Vallavalitsusele hiljemalt maksustatava aasta 15.jaanuariks v.a  õigustatud isikud, kes on esitanud avalduse aastatel 2006-2013.

 • 1. jaanuarist 2013 kehtiva  maamaksuseaduse kohaselt on maamaksu tasumisest vabastatud maa omanik või maakasutaja, kelle omandis või kasutuses oleval maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastiku registrisse kantud elukoha andmetele järgmiste pindade osas

§  linnas või alevikus asuva 0.15 ha elamumaa osas;

§  mujal elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas kuni 2,0 ha ulatuses.

Maamaksuvabastus kohaldub automaatselt, selleks ei pea maa omanik või kasutaja eraldi avaldust tegema.

Maamaksu tasumine

 • Maamaksu maksab: maaomanik, maa kasutaja, hoonestaja või kasutusvaldaja.
 • Maksu- ja Tolliamet väljastab maamaksu tasujale maksuteate tasumisele kuuluva maamaksu summa kohta hiljemalt 15. veebruariks.  E-maksuamet/e-tollis registreeritud kasutajale, kelle e-posti aadress on maksuhaldurile teada, saadetakse maamaksuteade ainult elektroonselt. See tähendab, et maksuhaldur edastab isiku e-posti aadressile informatsiooni maksuteate e-maksuametis kättesaadavaks muutumise kohta.
 • Maksumaksja, kes ei ole maksustamisaasta maamaksuteadet 25. veebruariks kätte saanud, on kohustatud sellest 30 päeva jooksul teavitama Maksu- ja Tolliametit.
 • Kui maksumaksja ei ole saanud ühtegi maamaksuteadet, on ta kohustatud kirjalikult või elektroonselt teatama maa asukohajärgsele valla- või linnavalitsusele enda omandis või kasutuses oleva maa suuruse ja sihtotstarbe.
 • Kui maksuteates on maksustatava maakasutuse või maksumaksja andmed ebatäpsed, tuleb maksumaksjal pöörduda andmete täpsustamiseks maa asukohajärgsesse linna- või vallavalitsusse.
 • 64-eurone maamaks mis tahes kohaliku omavalitsuse üksuses asuvalt maalt tuleb tasuda 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks.
 • Alates 2013. a muutus maksuvabastus 5 eurot valla/linna põhiseks, seni arvestati seda iga maakasutuse kohta eraldi. See tähendab, et kui isikul on ühes vallas/linnas mitu maad, millede maksumus eraldi on alla 5 euro, kuid kokku liidetuna on summa üle 5 euro, siis erinevalt varasematest aastatest tekib isikul maamaksu tasumise kohustus.

·         Maamaksukohustus tekib jooksva aasta 1. jaanuaril ja maksuteade väljastatakse isikule, kes 1. jaanuari seisuga on kinnistusraamatu andmete kohaselt kinnisasja omanik, hoonestaja või kasutusvaldaja.

Kodualuse maa maksusoodustuse rakendamise kohta saab täiendavalt lugeda ka Rahandusministeeriumi veebilehelt

Enda kohta kehtivaid maamaksu andmeid näeb igaüks e-maksuametis, kuhu sisse logides leiab avalehelt kiirviidetest alajaotuse „maamaks," kust omakorda saab valida, millise aasta kohta andmeid näha soovitakse. Lisainfot maamaksu kohta leiab maksu- ja tolliameti kodulehelt.

Maamaksu andmete sisestamisel ilmnes asjaolu, et rahvastiku registri andmetel kodualuse maa maksusoodustuse saajate nimekirja ei olnud kantud kõiki maaomanikke, kelle elukoht on Räpina vallas. Palun kõikidel maaomanikel ja maakasutajatel  kellel on õigus saada kodualuse  maa maamaksu- soodustust tähelepanelikult jälgida maksuteatel märget kas nende puhul on rakendatud soodustust.

Juhul kui leiate, et Teile ei ole määratud soodustust või on maamaksuga seonduvas arusaamatusi ja küsimusi korral palun võtke koheselt ühendus Räpina Vallavalitsuse planeeringute- ja maakorraldusespetsialist Miia Kasearuga telefonil 799 9510 või 506 3276, e-post miia@rapina.ee.