Hooldajatoetus

6.08.15
Hooldaja, hooldajale hooldajatoetuse ja puuetega inimestele sotsiaaltoetuse või -teenuse määramine

Hooldaja ja hooldajale hooldajatoetuse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuse või teenuse korraldamise määrab Räpina Vallavalitsus 30 päeva jooksul alates vastavasisulise avalduse registreerimisest.

Vajadusel võib hooldajatoetuse või puuetega inimeste sotsiaaltoetuse/teenuse taotlemisel määramise aega pikendada, kui hooldusvajaduse hindamiseks on vaja pöörduda geriaatrilise hindamise komisjoni poole või on vaja taotleda rehabilitatsiooniplaani koostamist.

Hooldajaks võib olla isik:
1) kes on täisealine teovõimeline isik;
2) kellel endal ei ole tuvastatud rasket ega sügavat puuet ning kes ei vaja ise hooldamist oma tervisliku seisundi tõttu;
3) kelle elukoht eesti rahvastikuregistri andmetel on Räpina vallas;
4) kes ei õpi statsionaarses õppevormis;
5) kelle isikuomadused ning eelnev käitumine on sobilik täitmaks hooldaja kohustusi.

Hooldajatoetus, puudega lapse hooldajatoetus või puuetega inimeste sotsiaaltoetus/sotsiaalteenus määratakse:
1) hooldusvajaduse muutumiseni;
2) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldajal või hoolealusel on tähtajaline elamisluba;
3) hooldusvajaduse hindamiskomisjoni ettepanekul kordushindamise tähtajani.

Puuetega inimestele määratakse sotsiaaltoetus juhul, kui ei ole määratud hooldajat või hooldaja määramine ei ole otstarbekohane ning puudega isikul esinevad lisakulutused sotsiaalteenuste saamiseks tema vajadusest lähtuvalt.

Sotsiaalteenus määratakse juhul, kui hooldaja ning puuetega inimeste sotsiaaltoetuse määramine ei ole otstarbekohane ning isikul esineb hindamistulemustest lähtuvalt vajadus teenuse järele.


Hooldajatoetuse ning puuetega inimeste sotsiaaltoetuse maksmine

Hooldajatoetuse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuse maksmisel lähtutakse hindamisinstrumendis sisalduvast hooldusplaanist ja toetust makstakse järgmiselt:
1) kui esineb mõõdukalt häiritud iseseisev toimetulek igapäevaelutoimingutega – toetus kuni 12,78 eurot kuus (Räpina Vallavolikogu 20.10.2010. a määrus nr 20);
2) kui esineb raskelt häiritud iseseisev toimetulek igapäevaelutoimingutega – toetus 12,78-25,56 eurot kuus (Räpina Vallavolikogu 20.10.2010. a määrus nr 20);
3) kui ei suuda teostada igapäevaelutoiminguid või neis osaleda – toetus kuni Eesti Vabariigi poolt kehtestatud miinimumpalga ulatuses.

Hooldajatoetust ja puuetega inimeste sotsiaaltoetust makstakse Räpina Vallavalitsuse korralduse alusel määratud hooldajale või puudega isikule, kelle elukoht eesti rahvastikuregistri andmetel on Räpina vallas.

Hooldajatoetust makstakse, kui hooldusvajadusega isiku iseseisvat toimetulekut ei ole võimalik toetada teenuste või muu abi osutamisega.

Hooldajatoetust makstakse:
1) hooldajale, kes ei ole hooldatava suhtes perekonnaseaduse alusel ülalpidamiskohustusega isik;
2) 3–16aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse ühele vanemale/võõrasvanemale või eestkostjale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu;
3) 16–18aastase raske või sügava puudega lapse ühele vanemale/võõrasvanemale või eestkostjale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu.

Hooldajatoetust makstakse erandkorras hooldajale, kes on hooldatava suhtes perekonnaseaduse alusel ülalpidamiskohustusega isik (abikaasa, vanem, täisealine laps, lapselaps, vanavanem), kui hooldatav on ratastoolis, raske lamaja haige, vaimse alaarenguga või psüühilise erivajadusega isik.

Hooldajatoetust makstakse kas täisulatuses või osalises ulatuses konkreetsete hooldustoimingute läbiviimiseks.

Hooldajatoetust ja puuetega inimeste sotsiaaltoetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest kuu viimaseks kuupäevaks. Kui kuu viimane kuupäev langeb nädalavahetusele või riigipühale, makstakse toetus välja nädalavahetusele või riigipühale eelnevaks nädalapäevaks.

Hooldajatoetus ja puuetega inimeste sotsiaaltoetus kantakse hooldaja või puudega isiku pangaarvele või makstakse välja vallavalitsuse kassast.

Hooldajatoetust ei maksta:
1) isikule, kellele on määratud raske või sügav puue;
2) isikule, kes ise vajab hooldusabi oma vanaduse tõttu;
3) alaealisele isikule;
4) statsionaarses õppevormis õppivale isikule;
5) isikule, kelle elukoht on rahvastikuregistris määratletud väljaspool Räpina valda.
6) kui isiku omadused või tema eelnev käitumine ei ole sobilikud täitmaks hooldaja kohustusi.


alus:  Räpina Vallavolikogu 25.02.2009 määrus nr 3 "Sotsiaalteenuste vajaduse hindamise, hooldajatoetuse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord Räpina vallas"