Heakord

13.03.14

Räpina  valla heakorra eeskiri

Eeskiri sätestab heakorra ja puhtuse pidamise nõuded Räpina valla territooriumil.

Heakorra tagamisel Räpina Vallavalitsus korraldab:

 • heakorratöid avalikes kohtades ja haljasaladel;
 • valla omandis olevate teede, parklate, teemaal asuvate rajatiste (sh ühissõidukipeatusja ootekoda) ja haljasalade heakorratööde teostamist;
 • valla omandis olevate mänguväljakute hooldust ja tagab nende vastavuse tehnilistele nõuetele;
 • valla omandis või kasutuses olevate avalike tualettide, inventari, jäätmemahutite paigaldamise ja hoolduse.

Heakorra tagamisel kinnistu omanik on kohustatud:

 • hoidma korras tema omandis või kasutuses oleva kinnistu ja kinnistu piirdeaia, koristama prahi, tegema umbrohutõrjet, niitma muru ja rohu, pügama heki ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust;
 • tagama, et kinnistu oluliste osade sh ehitiste ja kinnistul asuvate vallasasjade seisund ei ohustaks teisi isikuid, nende vara või keskkonda;
 • teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal;
 • regulaarselt puhastama kinnistul paiknevate sadeveekaevude kaaned ja nende ümbruse, kraavid ning truubid;
 • remontima või kehtestatud korras lammutama kinnistul asuvad ja ümbruskonna välisilmet rikkuvad lagunenud ehitised;
 • katma kinni lahtised ja ohtlikud süvendid (kaevud) ning hoidma korras nimetatud katted;
 •  taotlema kinnistul kasvavate puude raieks (v.a viljapuud- ja põõsad) kehtestatud korras vallavalitsuselt raieloa;
 • kõrvaldama üldkasutatava territooriumiga (tänava, kõnniteega, kergliiklusteega või teega) piirneva ehitise katuselt varisemisohtlikud jääpurikad, jää, kivid, plaadid, vihmaveerennid ja muud ohtu põhjustavad esemed ning tagama nende tööde ajal üldkasutataval territooriumil ohutu liikluse, piiritledes eelnevalt varisemise ohtlikud kohad;
 • niitma või muul moel tagama vastavalt maa sihtotstarbele kinnistu korrapärase hooldamise vähemalt ühe korra aastas kui kinnistu osaks on heina-, karja- või põllumaa;
 • hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid, st fassaadielemendid peavad olema terved, nõuetekohaselt värvitud, ilma sodimisjälgedeta ning vastavuses kinnitatud ehitusprojektile;
 • tagama vastavalt hoonete ja korterite numeratsioonile õige numbrimärgi olemasolu ning tagama selle nähtavuse;
 • tagama hoone üldkasutatava juurdepääsutee ja välistrepi heakorra sh puhastamise jääst ja lumest ning vajadusel nende lume- ja libedusetõrje.