Mittetulundustegevuse toetus

Räpina valla eelarvest toetatakse rahaliselt mittetulundustegevust kultuuri-, spordi-, haridus- ja noorsootöö nig külaliikumise ja seltsitegevuse edendamiseks ning koguduste muinsuskaitsealuste hoonete korrashoiuks.

TOETUSE LIIGID

Tegevustoetus - taotleja liikmeskonna arendamiseks, ühenduse igapäevase tegevuse korraldamiseks, ühistegevuseks, tegevuse tutvustamiseks ja ühenduse jätkusuutlikkuse tagamiseks eraldatav toetus. Toetust antakse kord aastas. Taotlus esitada hiljemalt 31. oktOOBRIKS vallavalitsusele, otsustamine toimub vallaeelarve menetluse käigus.
Taotlusvorm (doc, 42kB)
Aruandevorm (doc, 41kB)
 
Projektitoetus - valla kaasfinantseering ühenduse liikmetele või kogukonna ja piirkonna arengule suunatud mahukate tegevuste kaasfinantseerimiseks. Toetust antakse vastavalt võimalustele jooksvalt. Taotlus esitada Vallavalitsusele.
Taotlusvorm (doc, 42kB)
Aruandevorm (doc, 41 kB)
 
Ürituse või tegevuse ühekordne toetus -Sihtasutuse Räpina Kultuurkapital kaudu antav toetus. Taotlusvoorud toimuvad 2-4 korda aastas, milledest informeeritakse valla meediakanalite kaudu ja SA Räpina Kultuurkapital kodulehel. 

ERALDATUD TOETUSED

MTÜde tegevustoetused 2020

MTÜde tegevustoetused 2019

MTÜde tegevustoetused 2018

Projektitoetusi on antud jooksvalt vastavalt võimalustele ja nende kohta saab täpsemat infot Räpina Vallavalitsuse finantsosakonnast. 

ÕIGUSAKTID