KÜLAVANEMA VALIMINE RÄPINA VALLAS

 

Räpina Vallavolikogu võttis 21.09.2022 määrusega nr 9 vastu uue külavanema statuudi, millega luuakse ühtsed alused aleviku- ja külavanemate valimiseks Räpina valla kogukondades. Statuut hakkab kehtima alates 01.10.2022 ja on leitav Riigi Teatajast: https://www.riigiteataja.ee/akt/428092022019 või Räpina valla kodulehelt "Juhtimine" - "Valla õigusaktid". 

 

Külavanema statuut reguleerib Räpina valla külade ja alevike vanema valimise korda, kandidaadile esitatavaid nõudeid, külavanema õigusi ja kohustusi, volituste kestuse perioodi ning küla- ja alevikuvanematele kulutuste hüvitamise korda. Samuti sätestatakse kohaliku omavalitsuse ülesanded külavanema tegevuse toetamisel ja kogukondade koostöö tagamisel. 

 

Aleviku- või külavanem on küla esindaja, kes on valitud hääleõiguslike külaelanike poolt külavanema statuudi alusel ning juhindub oma tegevuses küla ühistest huvidest ja seisukohtadest. Külavanem koordineerib ja aitab korraldada küla ühistegevusi ning ellu viia küla ühisprojekte.

 

Juhime tähelepanu, et aleviku- või külavanemat valiva küla üldkoosoleku kokkukutsumise saavad algatada vallavanem, külavanem, külaseltsi juhatus või ¼ Eesti Rahvastikuregistri järgsetest vastava küla elanikest (viimase puhul algatajate nimede, aadressite ja allkirjadega nimekiri esitada Räpina Vallavalitsusse kultuuri- ja sporditööspetsialistile). Üldkoosoleku toimumise koht ja aeg tehakse teatavaks vähemalt 14 päeva enne koosoleku toimumist. Teade tuleb üles panna vähemalt küla teadetetahvlile ning saata avaldamiseks valla kodulehel.

 

Lisainfot annab Räpina Vallavalitsuse kultuuri- ja sporditööspetsialist Kertu Anni tel 524 9190 või e-postil kertu.anni@rapina.ee