Isikuandmete töötlemine

Räpina Vallavalitsus ja valla asutused töötlevad  isikuandmeid eelkõige seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks. Peame oluliseks pidada kinni isikuandmete töötlemise põhimõtetest ning kasutusele on võetud abinõud kaitsmaks isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku ja hävimise eest.

Põhjalikuma teabe isikuandmete töötlemise kohta Räpina Vallavalitsuses ja valla asutustes leiab alljärgnevatest andmekaitsetingimustest.

 

Räpina valla andmekaitsetingimused

 

1. Mille alusel töötleme Teie isikuandmeid?

Töötleme Teie isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed) järgmistel juhtudel:

 • avaliku ülesande täitmisel (näiteks sünnitoetuse määramine),
 • juriidilise kohustuse täitmisel (näiteks andmete edastamine panka palkade maksmisega seoses),
 • sõlmitud lepingu täitmisel.

Kui soovime Teie isikuandmeid töödelda eespool nimetamata alusel, küsime Teilt selleks nõusoleku ning nimetame töödeldavad isikuandmed. Kui Te nõusolekut ei anna või võtate selle tagasi, siis me Teie isikuandmeid ei töötle.

Isikuandmete töötlemisel juhindume:

 

2. Kes Teie isikuandmeid töötleb?

Isikuandmete vastutav töötleja on vallavalitsus või valla asutus, kes vastutab konkreetse avaliku ülesande, juriidilise kohustuse või lepingu täitmise eest või kes on Teilt küsinud nõusoleku andmete töötlemiseks. Teie isikuandmetele pääsevad ligi ainult need asutuse teenistujad, kes kasutavad isikuandmeid tööülesannete täitmiseks.

Vastutav töötleja võib edastada isikuandmeid töötlemiseks volitatud töötlejale (näiteks infosüsteemi pidajale), kellega on sõlminud asjakohane leping. Volitatud töötleja peab järgima lepingus nimetatud eesmärke ja viise ning asutuse juhiseid.

 

3. Millised on meie põhimõtted isikuandmete avalikustamisel?

Me ei avalikusta isikuandmeid ilma õigusliku aluseta, näiteks:

 • vallavalitsuse ja valla ametiasutuste dokumendiregistris asendatakse eraisikult tulnud kirjas nimi initsiaalidega ega kuvata kirja sisu;
 • valla dokumendiregistris ei kuvata asutusesiseseks kasutamiseks määratud õigusaktide sisu;
 • isikuandmeid sisaldava dokumendi väljastamisel kolmandale isikule muudetakse dokumendis sisalduvad isikuandmed loetamatuks.

 

Isikuandmeid väljastame ja avalikustame üksnes seadusest tulenevatel juhtudel, näiteks:

 • isikuandmeid väljastame kohtueelsele menetlejale või kohtule või perekonnaseisutoimingute seaduse § 15lõike 1 punkti 3 või rahvastikuregistri seaduse § 71 või 72 alusel;
 • isikuandmeid avalikustame Ametlikes Teadaannetes, kui seda näeb ette eriseadus või selle alusel antud õigusakt.

 

Avaandmetena ehk kõigile vabalt ja avalikult kasutatavate masinloetavate andmetena me isikuandmeid ei avalikusta. Seda teeme ainult juhul, kui see Teid ei kahjusta ja juba andmete esmasel kogumisel on Teid teavitatud sellest, et seaduse alusel on andmed avalikud.

 

4. Kui kaua hoiame Teie andmeid?

Säilitame Teie andmeid kas:

 • seadusest tuleneva säilitustähtaja möödumiseni või
 • nii kaua, kui seda on vaja seadusest tuleneva ülesande täitmiseks, või
 • seadusest tuleneva nõude aegumistähtaja möödumiseni.

 

Andmeid, millel ei ole arhiiviväärtust, töötleme säilitustähtaja möödumiseni. Arhiiviväärtuslikud andmed anname säilitamiseks üle avalikku arhiivi ning lõpetame üleantud andmete töötlemise.

 

5. Kuidas me Teie isikuandmeid kaitseme?

Meie eesmärk on hoida ära isikuandmete volitamata töötlemist, tagada vajaduspõhine juurdepääs andmetele ning takistada andmete lubamatut avalikustamist. Selleks kasutame nii organisatsioonilisi, füüsilisi kui ka infotehnoloogilisi turvameetmeid, sh asjakohast andmekaitse taset. Valla asutuse teenistujad on kohustatud isikuandmete töötlemisel järgima kõiki seadustest tulenevaid andmekaitsereegleid ning kasutama turvameetmeid.

Volitatud töötleja, näiteks infosüsteemi pidaja, peab isikuandmete töötlemisel tagama vähemalt samasuguse turvalisuse taseme, nagu seda teeks valla asutus.

 

6. Millised on Teie õigused?

Teil on õigus saada teavet, milliseid andmeid ja kuidas me töötleme. Teabe saamiseks peate tõendama oma isikusamasust ning esitama selleks asutusele, kellelt Te teavet soovite, eelistatult digiallkirjastatud päringu. Teie päringule vastatakse mõistliku aja jooksul (hiljemalt 30 päeva jooksul). Asutusel on võimalik vastamise tähtaega pikendada isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 12 lõike 3 alusel 60 päeva võrra, võttes arvesse päringule vastamise keerukust ja taotletavate andmete mahtu. Valla asutus teavitab Teid vastamise tähtaja pikendamisest ja viivituse põhjustest 30 päeva jooksul alates päringu saamisest. Kui asutus keeldub päringule vastamisest, siis selgitab ta keeldumise aluseid ja põhjuseid.

Kui Teie isikuandmeid töödeldakse Teie nõusoleku alusel, on Teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks palume Teil teha avaldus valla asutusele, kellele Te olete andmete töötlemiseks nõusoleku andnud. Asutus lõpetab isikuandmete töötlemise kohe, kui on Teie nõusoleku tagasivõtmisest teada saanud.

Teil on õigus nõuda isikuandmete kustutamist, kui Teie andmeid töödeldakse Teie eelneva nõusoleku alusel ning Te olete nõusoleku tagasi võtnud või kui andmete säilitustähtaeg on möödunud ja neid ei pea arhiveerima.

Teil on õigus nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebapiisavad, puudulikud või väärad.

Kui asutus kavatseb isikuandmeid edasi töödelda muudel eesmärkidel kui see, mille jaoks need esialgu koguti, edastab ta Teile eelnevalt teabe andmete edasise töötlemise eesmärkide kohta.

Teil on õigus pöörduda oma õiguste kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

 

7. Kelle poole pöörduda?

Isikuandmete töötlemise õiguspärasuse eest vastutab ning teavet andmekaitsetingimuste ja andmetöötlusprotsessi kohta annab valla asutus, kes Teie isikuandmeid töötleb. Valla asutusega seotud andmekaitseküsimuse korral palume võtta ühendust asutuse üldisel e-posti aadressil.

Valla andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab vallavalitsuse sisekontroll, e-post ahti.hutt@rapina.ee