Elukoha registreerimine

Elukoha registreerimine

Kõigil Eesti elanikel on kohustus hoolitseda enda ja oma alaealiste laste ning eestkostetavate elukoha aadressi õigsuse eest rahvastikuregistris. Asudes püsivalt elama teise elukohta (nt  Räpinasse või vahetades oma elukohta Räpina Valla piires või valides oma uueks elukohaks mõne välisriigi) tuleb uude elukohta asumisest alates 30 päeva jooksul registreerida uue elukoha aadress rahvastikuregistris (rahvastikuregistri seadus § 391). Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse.

Elukohaandmete registrisse kandmiseks tuleb esitada elukohajärgsele kohalikule omavalitsusüksusele, antud juhul Räpina Vallavalitsusele kirjalik elukohateade. Kui kasutate elamiseks mitut elukohta, esitage rahvastikuregistrisse kandmiseks omal valikul ühe Teie kasutatava elukoha aadress (rahvastikuregistri seadus § 40). Räpina Vallavalitsuses tegeleb elukoha registreerimisega registripidaja Viigi Oru, keda asendab vallasekretär Piret Paulson.

Esitades elukohateate, kinnitate oma senise elukoha rahvastikuregistrisse kantud aadressiandmete muutmise soovi. Elukohateates saab esitada vaid ühe elukoha aadressiandmed (täpsed ja täielikud andmed; püsivalt välismaale asudes vähemalt riigi ja haldusüksuse nime). Perekonnaliikmed, aga ka ühel aadressil elavad isikud võivad esitada ühise elukohateate, kindlasti tuleb teatel esitada ka alaealiste laste andmed (rahvastikuregistri seadus § 40). Elukohateate allkirjastavad kõik elukohateatel esitatud täisealised isikud.

Elukohateadet on võimalik esitada:

Vajalikud dokumendid elukohateate esitamisel:

 • elukohateade;
 • koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest (saates elukohateate posti teel);
 • kui isik ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, siis lisab ta elukohateatele koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist (üürileping);
 • elukohateatele kantud ruumi omaniku nõusolek (allkiri elukohateatel). Elukohateate esitamisel e-posti teel kinnitab ruumi omanik oma nõusolekut digitaalallkirjaga. Omaniku nõusolekut ei ole vaja, kui rahvastikuregistrisse kantakse isiku välisriigi elukohaandmed;
 • kaasomandis oleva ruumi aadressi kandmiseks rahvastikuregistrisse on vajalik kõigi kaasomanike või nende esindajate nõusolek elukohateate esitamiseks, välja arvatud juhul, kui ruumi omanike vahelisest kaasomandi kasutamise kokkuleppest ei tulene teisiti. Sellisel juhul lisatakse elukohateatele kaasomanike kokkulepet tõendav dokument.
 • koos elukohateatega võib soovi korral esitada ka oma sidevahendite andmed, milleks on näiteks elektronposti aadress, postkastinumber, telefoninumber, muu sidevahendi number või ka muu ruumi aadress, juhul kui elatakse pikemat aega või aeg-ajalt muus kohas või kui elukohana on märgitud üksnes Räpina vald.

Meelespea elukohateate täitmisel:

 • täitke NIMED elukohateatel TRÜKITÄHTEDEGA;
 • EELMINE ELUKOHT täitke vaid saabumisel välismaalt (riigi ja haldusüksuse nimi).
 • kui Te ei tea VÄLISMAALE LAHKUMISE KUUPÄEVA, täitke välismaale lahkumise aeg võimalikult täpselt. Kui välismaal elamise andmed on juba kantud rahvastikuregistrisse, lähtub ametnik nendest andmetest;
 • RUUMI KASUTAMISE ALUSEKS on
 1. kasutamine omanikuna (k.a kaasomanikuna);
 2. kasutamine omaniku perekonnaliikmena;
 3. kasutamine omaniku (k.a kõigi kaasomanike) nõusolekul;
 4. üürileping, allüürileping, tasuta kasutamise leping vms.
 • SIDEANDMETEL on ainult informatiivne tähendus. Hoone või ruumi esitamisel sideandmetena peab elukohateate esitaja olema hoone või ruumi omanik või tal peab olema hoone või ruumi kasutamise õigus. Sideandmed võib esitada ka eraldi elukohateatega, millega ei muudeta elukoha aadressi;
 • Elukohateatele LISAGE
 1. ruumi kasutamise aluseks oleva dokumendi koopia (üürileping);
 2. koopia isikut tõendavast dokumendi isikuandmetega leheküljest (esitades elukohateate posti teel);
 • STATISTILISTEL eesmärkidel kogutavate ANDMETE esitamisel täitke andmed ka elukohateatele kantud laste ja eestkostetavate kohta.

Räpina Vallavalitsuse pädev ametnik kontrollib elukohateate saamisest alates kümne tööpäeva jooksul elukohateate vastavust kehtestatud nõuetele ning kannab elukoha aadressi rahvastikuregistrisse või keeldub elukoha aadressi kandmisest rahvastikuregistrisse, kui elukohateade ei vasta nõuetele (rahvastikuregistri seadus § 41).

 

Omaniku õigustatud nõudmisel

Kui olete eluruumi omanik, mille aadressi kasutab rahvastikuregistris oma elukoha aadressiandmetena isik, kellel puudub selles elamise õigus või on eluruumi kasutusõigus lõppenud ning isik ei kasuta seda ruumi elukohana, esitage Räpina Vallavalitsusele aadressiandmete muutmiseks ruumi omaniku avaldus elukoha aadresside muutmiseks (rahvastikuregistri seadus § 46).

Ruumi omaniku taotlusest teavitab Räpina Vallavalitsus kümne tööpäeva jooksul alates selle saamisest isikut tähitud kirjaga rahvastikuregistris märgitud aadressil ja väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Omaniku taotlust ei rahuldata, kui isik ühe kuu jooksul taotluse kättetoimetamisest või väljaandes Ametlikud Teadeanded avaldamisest tõestab dokumentaalselt oma õigust kasutada ruumi oma elukohana või kui isiku ja omaniku vahel on pooleli kohtuvaidlus ruumi kasutusõiguse üle (rahvastikuregistri seadus § 46).

Omaniku õigustatud nõudmist saab esitada samal viisil nagu eelpool nimetatud elukohateadet.