Ehitise kasutusteatis

22.03.23

Kasutusteatis tuleb esitada juhul, kui ehitis on valmis ja soovitakse hakata ehitist või selle osa kasutama ning  ehitise kasutamise nõuded on täidetud. 

Kasutusteatis tuleb esitada ehitusseadustiku lisas 2 kirjeldatud ehitiste puhul. 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1010/2201/9005/Lisa_2_01.03.2019.pdf#  

Kasutusteatise taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse kohalikule omavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri (www.ehr.ee) kaudu. Erandjuhul, kui kasutusteatise taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need Räpina Vallavalitsuse ehitusspetsialistile, kes kannab andmed ehitisregistrisse. Erandjuhul peetakse silmas eelkõige füüsilisi isikuid, kellel näiteks puudub võimalus internetti kasutada. Sellisel juhul tuleb esitada vastavad põhjendused ja omavalitsuse ametnik saab igakordse kaalutlusotsuse alusel hinnata, kas isikul ka tegelikult puudub võimalus vastavate dokumentide elektrooniliseks edastamiseks. 

 

Kasutusteatis tuleb esitada vähemalt kümme päeva enne ehitise kasutamise alustamist või selle kasutusotstarbe muutmist. Kui kümne päeva jooksul pärast teatise esitamist ei saabu teadet, et on vaja kasutusteatises esitatud andmeid kontrollida, siis võib hakata ehitist kasutama või selle kasutusotstarvet muuta. 

 

Ehitusseadustiku lisas 2 nimetatud juhtudel tuleb lisaks kasutusteatisele esitada ehitusprojekt, mille järgi hoonet ehitati (põhi- ja tööprojekt, tehnovarustuse projektid). Juhul kui nimetatud ehitusprojektid on ehitusloa, kirjaliku nõusoleku taotlusega või ehitusteatisega juba esitatud, siis ei pea seda uuesti tegema. Elektri- ja/või gaasipaigaldise ja/või lifti kasutusele võtmisel tuleb koos kasutusteatisega esitada ka kasutuseelse auditi järeldusotsus, millest selgub seadme nõuetele vastavus. 

 

Juhul kui on vaja kasutusteatises esitatud andmeid täiendavalt kontrollida, siis teavitatakse sellest kasutusteatise esitajat 10 päeva jooksul alates teatise esitamisest ning sellisel juhul lähtutakse edasi kasutusloa taotluse menetluse alustest. 

 

Et kasutusteatist menetletaks 10 päeva jooksul, siis soovitame järgida nõuandeid:

  • kasutusteatise esitavad kinnisasja omanikud ühiselt või esitab korteriühistu; 
  • naabrite nõusolek on vajalik, kui ehitise kasutusotstarbe muutmine võib tekitada neile halbasid mõjutusi (nt äriotstarbeline ehitis elamupiirkonnas);