« Tagasi

Räpina linna Tartu mnt 15 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Eskiislahenduse  avalik arutelu toimub 29.05.2015 algusega kell 15:00 Räpina Vallavolikogu saalis, aadressil Kooli 1, Räpina. Planeeringu eskiislahendus on vaadeldav alates 21.05.2015 Räpina valla kodulehel aadressil www.rapina.ee/detailplaneeringud ja paberkandjal valla sekretär-asjaajaja juures. 

Planeeringu eesmärk:

Uue elamu ja kõrvalhoonete püstitamiseks ehitusõiguse määramine (olemasolevatega kokku 8 hoonet), krundi hoonestusala piiritlemine, vajalike tehnovõrkude ja rajatiste asukohtade määramine. Planeeringuga ei soovita ehituskeeluvööndi vähendamist. Maa kasutamise sihtotstarbeks jääb  elamumaa.

Räpina valla üldplaneeringu alusel on planeeringuala juhtfunktsioon väikeelamumaa.