Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Haridusvõrgu ümberkorraldused

Uudised ja teated

Räpina vallavalitsus müüb Heide-Jaani kinnistu Raadama külas

 Räpina Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel järgmise valla vara:

  • Kinnistu aadressil Heide-Jaani, Raadama küla, Räpina vald, Põlva maakond, katastritunnus 70801:001:0898, pindala 12 346 m², kinnistu registriosa nr 23800850, alghinnaga 7 100 eurot.

Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus, millele on märgitud pakkuja kontaktandmed,
hoiatusmärge „Mitte avada enne enampakkumise avamist!" ja märgusõna „ Heide-Jaani kinnisasja enampakkumine".

Osavõtumaks on 20 eurot (osavõtumaksu osavõtjatele ei tagastata) ja tagatisraha 710 eurot (10 % alghinnast).

Osavõtutasu ja tagatisraha tasuda Räpina Vallavalitsuse kontole SEB EE041010402018691002 või Swedbank EE412200001120256432.

Pakkumised peavad laekuma hiljemalt 1. august 2024. a kell 10.00 (pakkumise lõpptähtaeg)
aadressil: Räpina Vallavalitsus, Kooli 1, 64504 Räpina.
Kirjalike pakkumiste avamine toimub 1. august 2024 Räpina Vallavalitsuse ruumides Kooli tn 1, algusega kell 10.15.

Võõrandatava varaga tutvumine eelneval kokkuleppel valla haldusjuhiga kuni 31. juulini 2024 telefonil 5389 8505 või e-postil heli.sadam@rapina.ee

Lisainfo

Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

Juurdepääs avalikule teele.

Kinnistu müüakse sellises seisundis nagu see on ning Müüja ei võta kohustust korraldada kinnistult esemete likvideerimist. Müüja ei ole andnud luba kinnisasja kasutamiseks ega esemete paigaldamiseks.

Kohaliku omavalitsuse andmetel ei paikne kinnisasjal rohkem tehnovõrke või -rajatisi, kui on märgitud Maa-ameti kitsenduste kaardil. Samuti puuduvad kohalikul omavalitsusel andmed kolmandatele isikutele kuuluvate õiguste kohta. Kitsenduste kaardiga  saab tutvuda aadressil  https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kitsendused  NB! Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Andmete kandmise eest kitsenduste kaardile vastutab kitsendusi põhjustava objekti omanik

Detailplaneeringut Heide-Jaani katastriüksuse ja selle lähiala katastriüksustele koostatud ei ole. Kinnisasi asub hajaasustusega alal.

Räpina valla üldplaneering on kehtestatud  Vallavolikogu 15.02.2023  otsusega nr 1-3/6. Üldplaneeringuga saab tutvuda Räpina valla kodulehel.

Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel https://maakonnaplaneering.ee/maakonna-planeeringud