Maaüksuse lähiaadressi määramine

Maareformi käigus valla territooriumil tagastatud ja erastatud maaüksused on saanud oma katastriüksuse nime  õigustatud isikute endi valikul kas siis valides endisaegse talunime või siis meelepärasema kohaga seotud nime. Nimede eraldamiseks kasutati ka palju numbrilisi lisandeid.

20.12. 2007.a võttis Vabariigi Valitsus vastu määruse nr 251 "Aadressandmete süsteem (ADS)" mille  eesmärgiks on rakendada kogu vabariigis keskne aadressandmete süsteem. Maa-ameti juurde on loodud aadressiandmete  süsteemi (ADS) haldamisega tegelev osakond, kes lähtub oma tegevuses eelpoolnimetatud määrusest ja ruumiandmete seadusest.

Aadressikoha nime määraja on vald, kes lähtudes seadustest on kohustatud korrastama oma territooriumil maaüksuste lähiaadressid ja esitama korrastatud aadressiandmed ADS-i infosüsteemi.

Maaüksuse lähiaadressi määramisel tuleb lähtuda määrusega kehtestatud  reeglitest. Näiteks:

  • nimi peab olema omastavas käändes,
  • numereerimist tuleb vältida,
  • vältima peab vana kirjaviisi

Muutmist vajavad ka maaüksuste lähiaadressid (nimed) juhul, kui ühes külas asub mitu ühenimelist hoonestatud maaüksust.

Seoses sellega palume nendel hajaasustuses olevatel hoonestatud kinnistu omanikel, kelle maaüksuse nime eraldab naabrist vaid number või kes soovivad mingil põhjusel muuta oma maaüksuse nime, võtta ühendust planeeringute- ja maakorraldusespetsialist Miia Kasearuga tel 799 9510, 506 3276 või miia@rapina.ee. Püüame koos leida parima lahenduse Teie aadressi unikaalseks muutmisel. Need nimed, mida saab korrastada vaid õigesse käändesse panemisega või kirjaviisi uuendamisega, teeme korda ilma omanikke tülitamata.

Maaüksuste nimede ja aadresside korrastamisega seonduvalt esitab Vallavalitsus andmed rahvastikuregistrile ja viib sisse muudatused ka ehitisregistris.


Räpina Vallavalitsuse 26.02.2013 korraldusega nr 114 " Lähiaadressi määramine" on määratud aadress liikluspinna nime Võru maantee järgi Rahumäe külas asuvatele korterelamutele. Võru mnt 4, Võru mnt 6, Võru mnt 8 (vaata asendiplaani).

Räpina Vallavalitsuse 05.03.2013 korraldusega nr 132 " Lähiaadressi määramine" on korrastatud katastriüksuste lähiaadressid, mis ei olnud kooskõlas ADS määrusega.