Maaüksuse lähiaadressi määramine

 

Maareformi käigus valla territooriumil tagastatud ja erastatud maaüksused on saanud oma katastriüksuse nime  õigustatud isikute endi valikul kas siis valides endisaegse talunime või siis meelepärasema kohaga seotud nime. Nimede eraldamiseks kasutati ka palju numbrilisi lisandeid.

20.12. 2007.a võttis Vabariigi Valitsus vastu määruse nr 251 "Aadressandmete süsteem (ADS)" mille  eesmärgiks on rakendada kogu vabariigis keskne aadressandmete süsteem. Maa-ameti juurde on loodud aadressiandmete  süsteemi (ADS) haldamisega tegelev osakond, kes lähtub oma tegevuses eelpoolnimetatud määrusest ja ruumiandmete seadusest.

Aadressikoha nime määraja on vald, kes lähtudes seadustest on kohustatud korrastama oma territooriumil maaüksuste lähiaadressid ja esitama korrastatud aadressiandmed ADS-i infosüsteemi.

 

Maaüksuse lähiaadressi määramisel tuleb lähtuda määrusega kehtestatud  reeglitest. Näiteks:

  • nimi peab olema omastavas käändes,
  • numereerimist tuleb vältida,
  • vältima peab vana kirjaviisi

Muutmist vajavad ka maaüksuste lähiaadressid (nimed) juhul, kui ühes külas asub mitu ühenimelist hoonestatud maaüksust.

Seoses sellega palume nendel hajaasustuses olevatel hoonestatud kinnistu omanikel, kelle maaüksuse nime eraldab naabrist vaid number või kes soovivad mingil põhjusel muuta oma maaüksuse nime, võtta ühendust planeeringute- ja maakorraldusespetsialist Miia Kasearuga tel 799 9510, 506 3276 või miia@rapina.ee. Püüame koos leida parima lahenduse Teie aadressi unikaalseks muutmisel. Need nimed, mida saab korrastada vaid õigesse käändesse panemisega või kirjaviisi uuendamisega, teeme korda ilma omanikke tülitamata.

Maaüksuste nimede ja aadresside korrastamisega seonduvalt esitab Vallavalitsus andmed rahvastikuregistrile ja viib sisse muudatused ka ehitisregistris.

 


Räpina Vallavalitsuse 26.02.2013 korraldusega nr 114 " Lähiaadressi määramine" on määratud aadress liikluspinna nime Võru maantee järgi Rahumäe külas asuvatele korterelamutele. Võru mnt 4, Võru mnt 6, Võru mnt 8 (vaata asendiplaani).

Räpina Vallavalitsuse 05.03.2013 korraldusega nr 132 " Lähiaadressi määramine" on korrastatud katastriüksuste lähiaadressid, mis ei olnud kooskõlas ADS määrusega.

 

 

Räpina Vallavalitsus annab teada, et Veriora Vallavolikogu  29.04.2010 otsuse nr 13 "Liikluspindade kohanimede määramine" ja Räpina Vallavolikogu 15.12.2021 otsuse nr 1-3/44 „Liikluspinna leviala pikendamine ja kohanime määramine" alusel on vallavalitsus määranud  Veriora alevikus ja Viluste  külas Vana tee äärde jäävatele hoonestatud katastriüksustele uued lähiaadressid.

Vaata uusi aadresse siit

 

Katastriüksuse tunnus

Praegune aadress

Uus aadress

87901:002:0049

Metsaveere

Vana tee 2

87901:002:1082

Mustaoja

Vana tee 4

87901:002:0944

Sokmani

Vana tee 6

87901:002:0106

Pärna

Vana tee 8

87901:002:1011

Liivaoru

Vana tee 12

87901:002:1126

Arvi-Toode

Vana tee 18

87901:002:1018

Plado

Vana tee 3

87901:002:0173

Volkovi

Vana tee 5

87901:002:1004

Roosimäe

Vana tee 7

87901:002:0168

Tiidu

Vana tee 9

87901:002:0175

Asja

Vana tee 11

87901:002:0001

Lasteaia

Vana tee 15

87901:002:1112

Hundu

Vana tee 17

87901:002:0007

Männiku

Vana tee 19

87901:002:0044

Männituka

Vana tee 21

87901:002:1016  

Jahimaja

Vana tee 23