Koolitoetus

15.08.18

Koolitoetus on toetus lapsele, kelle elukohaks on jooksva aasta 10. septembril rahvastikuregistri andmetel Räpina vald ja kes õpib Räpina valla munitsipaalkoolis (Viluste Põhikooli, Ruusa Põhikoolis, Mehikoorma Põhikoolis või Räpina Ühisgümnaasiumis).

Avaldust toetuse saamiseks eraldi ei ole vaja Räpina Vallavalitsusele esitada, v.a juhul, kui laps õpib nõustamiskomisjoni soovitusel Räpina vallast väljaspool asuvat kooli.

Koolitoetust makstakse Räpina Vallavolikogu 21.03.2018 määruse nr 1-2/12 alusel, mille kohaselt:

§ 6.  Koolitoetus

 (1) Toetust makstakse Räpina valla munitsipaalkooli õpilase ühele hooldusõigusega vanematest, lapse eestkostjale, isikule, kelle juures laps elab perekonnas hooldamise lepingu alusel või kellel on lapse ülalpidamiskohustus ning kes seetõttu tegeleb lapse kasvatamisega (edaspidi lapsevanem).

 (2) Toetus makstakse 10. septembri seisuga Eesti Hariduse Info Süsteemi (EHIS) kantud andmete alusel septembrikuu jooksul.

 (3) Koolitoetuse suurus on 50 eurot.

 (4) Toetuse saamiseks esitavad lapsevanemad algava õppeaasta 1. septembriks koolile ühe vanema nime ja pangakonto numbri, kuhu toetus kanda. Kool edastab vanemate andmed vallavalitsusele, kus ametiasutuse vastava valdkonna eest vastutav ametnik (edaspidi menetleja) kontrollib kooliminejate vastavust EHIS andmetega.

 (5) Nõustamiskomisjoni soovitusel Räpina vallast väljaspoole asuvatesse koolidesse õppima asuvate laste vanemad esitavad toetuse saamiseks taotluse vallavalitsusele.

Räpina Vallavolikogu 21.03.2018 määruse nr 1-2/12 saab tutvuda aadressil: https://www.riigiteataja.ee/akt/429032018014