Elluviidud projektid

Räpina Tuletõrje väljaku piirdeaia renoveerimine

Projekti eesmärgiks on kohalikule kogukonnale parema ja atraktiivsema elukeskkonna  kujundamine läbi avaliku korrastatud kultuuriobjekti. Korrastatud ja turvaline väliürituste korralduspaik säilitab ja täiustab kogukonna koostöövõimalusi ühisürituste organiseerimisel ning parandab Räpina keskuse välisilmet. 

Projekti nimi: Räpina Tuletõrje väljaku piirdeaia renoveerimine

Taotleja: Räpina Vallavalitsus

Projektiga kavandatavad tegevused/tulemused
Projekti käigus uuendatakse tuletõrjeväljaku kogu piirdeaed koos kolme väravaga. Vertikaalne puitaed, kõrgusega 1,2 m, mis piirab kinnistust kolmest küljest, uuendatakse ning kirikupoolne külg, mida piirab 1,4 m kõrgune metallvõrgust aed, asendatakse vertikaal puitaiaga. Kolme olemasolevasse väravaauku paigaldatakse uued lukustatavad väravad, mis koosnevad autoväravast ja jalgväravast.

Projekti kogumaksumus
14 804,46
Projekti abikõlbulik maksumus
14 635,94 eurot
Toetuse summa
10 000 eurot
Valla kohustused
4 804,46 eurot

Projekti elluviimise periood
21.08.2017–31.12.2017

Programm/meede
Eesti maaelu arengukava 2014–2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meede 19.2 „Toetus tegevuste teostamiseks kohaliku arengu strateegia raames". Meetme rakendusüksuseks on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA). Projektitaotlust menetles kohalik tegevusgrupp – MTÜ Piiriveere Liider.