« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Räpina Vallavolikogu 30.08.2017 otsusega nr 39 on algatatud Räpina linnas asuva Võõpsu mnt 20 katastriüksuse detailplaneering ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritav ala asub Räpina linnas lähiaadressiga Võõpsu mnt 20  (katastritunnus 70501:004:0330), pindala 1576 m², maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa). Planeeritav ala on hoonestatud, piirneb Võõpsu ja Võru mnt ristmiku ning Räpina haigla ja Võõpsu mnt 22 elamukrundiga. Planeeringualale ulatub riigimaanteede  45 Tartu - Räpina – Värska ja 65 Võru-Räpina piiranguvöönd. Detailplaneeringu eesmärk selgitada välja võimalused kuni 330 m² ehitisealuse pinnaga kuni kahekorruselise elamu-ärihoone (kaks korterit,  kaks sõidukite remondiboksi, autopesula, tehnikatarvete kauplus, laopinnad ja olmeruumid) ja avaliku parkla  ehitamiseks. Avalik parkla teenindaks tehnikatarvete kaupluse kliente, Võhandu tn 18 kaupluse ning Räpina haigla külastajaid. Krundile kavandatav kuni 330 m² suurune hoone ja avaliku parkla ala moodustavad enam kui poole krundi pindalast.
Planeeringuga soovitakse muuta olemasolevat elamumaa sihtostarvet elamu-ärimaaks. Kuna planeeringuga taotletakse maakasutuse sihtotstarbe ulatuslikku muutmist on tegemist valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) vajaduse tuvastamiseks on läbi viidud keskkonnamõju eelhinnang, mille kohaselt KSH läbiviimine ei ole vajalik, kuna detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega  kaasneks oluline negatiivne mõju keskkonnale.