Maamaksumäärad ja maamaksustamishind

 

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. Maa maksustamishind leitakse maa korralisel hindamisel, mis toimuvad perioodiliselt Vabariigi Valitsuse poolt määratud hindamisaastal. Maade korralisi hindamisi on Eestis läbi viidud kolmel korral - 1993. a, 1996. a ja 2001. a. Hetkel kehtivad 2001. a maa korralise hindamise tulemused (Keskkonnaministri 30.11.2001 määrus nr 50 „Maa korralise hindamise tulemuste kehtestamine" ning 2001. aasta Räpina valla, Räpina linna, Veriora valla ja Meeksi valla maa korralise hindamise hinnatsoonide kaart)

Maamaksu määra kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu vahemikus 0,1 kuni 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Maksumäära saab volikogu muuta maksustamisaasta 31. jaanuarini. Alates 2018 aasta 1. jaanuarist kehtivad Räpina vallas (Räpina Vallavolikogu 17. jaanuari 2018. a määrus nr 1 „Maamaksumäära kehtestamine Räpina vallas")

  • Ühtne  maamaksumäär ( õued, mets, võsa,  muu maa) 2,0 %  maa maksustamishinnast aastas
  • Põllumajandusliku maa (haritav maa, looduslik rohumaa) maamaksumäär 1,0% maa maksustamishinnast aastas

Koduomaniku maamaksusoodustus saavad maa omanikud, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

Tiheasustusega alal (s.t linnas, vallasiseses linnas, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga määratud) on vabastatud maa omanik või maakasutaja tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku eest kuni 0,15 ha ulatuses ja mujal elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku eest kuni 2 ha ulatuses.

Tiheasustusega alad Räpina vallas on järgmised: Räpina linn, Võõpsu, Veriora ja Mehikoorma alevik. Räpina valla üldplaneeringu alusel on tiheasustusega alaks määratud Köstrimäe külas Tartu maantee äärde ja Sillapää külas Kahkva tee äärde jäävad kinnistud. Kehtiva Veriora valla üldplaneeringu alusel Viluste ja Leevi küla.

Maamaksu alusandmed pärinevad riiklikust maamaksu infosüsteemist, kuhu on kantud ka valdade üldplaneeringuga määratud tiheasustuse ala piirid.

Maakatastri andmed 1. jaanuaril 2019 jõustunud maakatastriseaduse muudatuste kohaselt kaasajastatakse maatüki kõlvikute andmed üks kord aastas kõige uuema kaardi põhjal.

Oma maaüksuse andmetega saab tutvuda Maa-ameti veebilehel https://www.maaamet.ee/et/uudised/hea-maaomanik-tutvu-oma-maa-andmetega.

Küsimuste korral saab pöörduda aadressil kataster@maaamet.ee või helistada infotelefonil 675 0810.

Maksu- ja Tolliamet väljastab maksumaksjale maksuteate tasumisele kuuluva maamaksu summa kohta hiljemalt 15. veebruariks e-maksuametis/e-tollis registreeritud kasutajale. Kui kontaktid puuduvad ( e-posti aadress, mobiilnumber) saadetakse teade paberkandjal. Maksumaksja, kes ei ole maksustamisaasta maamaksuteadet 25. veebruariks kätte saanud, on kohustatud sellest 30 päeva jooksul Maksu- ja Tolliametit teavitama. Sellisel juhul väljastatakse maksumaksjale uus maksuteade.

 

 

Kui maksuteates on maksustatava maakasutuse või maksumaksja andmed ebatäpsed, tuleb maksumaksjal pöörduda andmete täpsustamiseks Räpina Vallavalitsusse.

Kontaktisik planeeringute ja maakorralduse spetsialist Miia Kasearu telefon 7999510 või 5063276, e-post miia@rapina.ee