« Tagasi

Rahumäe külas asuva Haavasaare detailplaneeringu avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Räpina Vallavolikogu tegi otsuse Rahumäe külas asuva Haavasaare detailplaneeringu vastuvõtmise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande nõuetele vastavaks tunnistamise kohta 15. märtsil 2023 otsusega nr 10. Räpina Vallavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku, mis toimub 8. maist kuni 9. juunini 2023.          

       

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

 

Arvamused palume saata elektrooniliselt aadressile vald@rapina.ee või postiga aadressile Räpina Vallavalitsus Kooli tn 1, Räpina linn, 64504. Avaliku väljapaneku jooksul on planeeringu materjalidega võimalik tutvuda elektrooniliselt Räpina valla veebilehel www.rapina.ee/detailplaneeringud ning Räpina valla Keskraamatukogus (Kooli 5, Räpina linn) raamatukogu lahtiolekuajal.

 

Koos detailplaneeringuga avalikustatakse detailplaneeringu kohta planeerimisseaduse PlanS § 133 lõike 1 alusel antud kooskõlastused ja arvamused. 

Räpina Vallavalitsus korraldab PlanS § 136 kohaselt detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 14. juulil algusega kell 17.00 Räpina Loomemajas (Räpina linn, Pargi tn 31) 

 

Avalikul arutelul tutvustab Räpina Vallavalitsus avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta, põhjendab detailplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastab muudele detailplaneeringut käsitlevatele küsimustele.

 

Haavasaare detailplaneering algatati Räpina Vallavolikogu 16. oktoobril 2019 otsusega nr 43. Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamise eesmärk on Haavasaare katastriüksusele turbasubstraatide tootmise ja pakendamise tehase rajamine. 

 

Algatamise ajal kehtis Räpina valla üldplaneering, mille kohaselt planeeringuala maakasustuse sihtotstarve oli maatulundusmaa, mis ei olnud kooskõlas detailplaneeringu eesmärgiga. Detailplaneeringu koostamisel kohaldati üldplaneeringu koostamisele ettenähtud menetlust. Detailplaneering pidi sisaldama üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut ja tuli korraldada keskkonna mõju strateegiline hindamine.

 

15. veebruaril 2023 kehtestati uus kogu valla territooriumi hõlmav üldplaneering ja eelnev üldplaneering muutus kehtetuks. Haavasaare katastriüksuse detailplaneering on kooskõlas üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt alale on kavandatud kaubandus-, teenindus- ja büroohoone ning tootmise- ja logistikakeskuse maa-ala. 

 

Planeeringuala hõlmab Haavasaare katastriüksust tunnusega 70801:001:0222, mille pindala on 8,25 ha, senine maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa. Detailplaneeringu lahendusega Haavasaare katastriüksuse piire ei muudeta. 

 

Detailplaneeringuga tehakse planeerimisettepanek Haavasaare katastriüksusele hoonestusala määramiseks. Planeeringuga hoonestusala (krundi osa, kuhu võib rajada ehitusõigusega lubatud hoonestuse) piiritlemisel on lähtutud maksimaalsest hoonestamise võimalusest:

  • Hoonete suurim lubatud ehitusalune pind on 6000 m².

  • Hoonete suurim lubatud arv krundil 6, lisaks on lubatud rajada ehitusloakohustuseta väikehooneid ja rajatisi nt jäätmemaja, jalgratta varjualune. 

  • Ehitusõiguses toodud hoonete maksimaalne kõrgus on määratud tehase kui kõige kõrgema hoone järgi. Tehase põhimahu kõrgus on kuni 15 m, kuni 18 m kõrgusega osa on lubatud ainult osaliselt selleks kõrguseks vajaliku seadme kohas.

 

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) analüüsis Haavasaare kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu elluviimisega potentsiaalselt kaasnevaid olulisi keskkonnamõjusid alternatiivsete lahenduste korral (0-alt ja Alt-1) ning töötas välja meetmed mõjude leevendamiseks. KSH jõudis lõppjäreldusteni, et 0-alternatiivi korral märkimisväärseid mõjusid ei kaasne. Mõjude analüüsi ja alternatiivide võrdluse tulemusel järeldati, et detailplaneeringu ala arendades kaasneb kavandatava tegevusega nii soodsaid kui ebasoodsaid mõjusid. Võimalikud soodsad mõjud avalduvad pigem sotsiaalmajanduslikule keskkonnale (uute töökohtade loomine), ebasoodsad mõjud ilmnevad eelkõige tulenevalt Rahumäe-Kahkva kõrvalmaantee kasutuskoormuse tõusust (müra- ja õhusaaste piirkonnale). Samas on enamik ebasoodsaid mõjusid leevendatavad ja kui järgida aruandes soovitatud meetmeid, ei ole põhjust ühtegi prognoositud mõju lugeda oluliselt ebasoodsaks või piirmäärasid/keskkonnataluvust ületavaks. 

 

Täiendavat infot avaliku väljapaneku ja avalike arutelu toimumise kohta saate Räpina Vallavalitsuse planeeringute- ja maakorraldusespetsialist Miia Kasearult telefonil 7999510, 5063276 või e-posti teel miia@rapina.ee.

Haavasaare DP materjalid
KSH materjalid