« Tagasi

Kärbi katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Jaanikeste küla Kärbi katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 19.12.2017 kuni23.01.2018 Räpina Vallavolikogu saalis (ruumis nr 204) aadressil Kooli tn 1 Räpina linn ja valla kodulehel aadressil http://www.rapina.ee/detailplaneeringud.
Planeeringuala asub Räpina  vallas  Jaanikeste  külas Võhandu  jõe  paremal kaldal, Kärbi katastriüksusel (70702:002:0340), pindala 8152 m², maakasutamise sihtotstarve elamumaa. Planeeringuala jääb Võhandu jõe ehituskeeluvööndisse.
Planeeringualale on kavandatud  rajada elamu ja kolm abihoonet, mistõttu on vajalik taotleda Keskkonnaametilt ehituskeeluvööndi vähendamist. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks.
Planeeringu avaliku väljapaneku ajal on võimalik avaldada arvamust planeeringu kohta.