« Tagasi

Haavasaare katastriüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

Räpina Vallavalitsusele laekus Haavasaare katastriüksuse detailplaneeringu  lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse osas tagasiside koos ettepanekutega seitsmelt asutuselt, kuuelt huvitatud isikult ja ühelt MTÜ-lt. Esitatud ettepanekud on leitavad Räpina valla dokumendiregistrist aadressil http://delta.andmevara.ee/rapina_vald/.

Isikute ja asutuste poolt esitatud ettepanekud ning Räpina valla seisukohad on dokumendi peatükis 10 välja toodud tabeli kujul.

Põhjendatud juhtudel on lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse dokumenti korrigeeritud ja täiendatud.

Siinjuures märgime, et planeeringu koostamise algetapis ei ole ühese seisukoha kujundamine, et esitatud ettepanekuid 100 %-liselt arvestatakse, võimalik, kuid kõiki esitatud ettepanekuid kaalutakse edaspidises planeerimis- ja mõjude hindamise etappides ning võimalusel ja vajadusel nendega arvestatakse.

Haavasaare katastriüksuse detailplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsuse dokument koos esitatud ettepanekutega ning Räpina valla seisukohtadega avalikustatud Räpina valla veebilehel aadressil http://www.rapina.ee/detailplaneeringud.