« Tagasi

Ausamba pargi detailplaneering eskiislahenduse avalik väljapanek

Räpina Vallavolikogu 28.10.2015 otsuse nr 32 „Detailplaneeringu algatamine" alusel algatati Ausamba pargi detailplaneering.

Planeeringu eesmärgiks on Ausamba pargi kaasajastamine, vee- ja tervisespordiga tegelemiseks ning laste mänguväljaku tarbeks olemasolevate ja uute randa teenindavate rajatiste toimimiseks vajalike tingimuste loomine ja määramine. Planeeringuala hõlmab üldkasutatava maa sihtotstarbega Ausamba pargi katastriüksust 70501:005:0128.

Ajavahemikul 29.04.2016 kuni 13.05.2016 toimus Räpina Vallavolikogu saalis Ausamba pargi detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek. Planeeringu avaliku väljapaneku ajal tehti ettepanek määrata ehitusõigus teenindushoone püstitamiseks planeeringualale.

Ausamba pargi detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimus 10.08.2016 Räpina Vallavolikogu saalis. Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel tehti detailplaneeringusse vajalikud muudatused.

Määrati ehitusõiguse ala teenindushoonele, milles on esialgsete visioonide kohaselt kavandatud avalikult kasutatavad tualettruumid, suplusranna ja paadilaenutusega seotud inventari hoiustamiseks ning laenutamiseks vajaminevad ruumid ja müügikoha ruum.

Teenindushoone ehitusõiguse määramine tingib Võhandu jõe ehituskeeluvööndi vähendamise vajaduse planeeringualal ja toob endaga kaasa edasise planeeringu menetlusviisi muutuse. Ausamba pargi detailplaneeringu koostamisel ja menetlemisel tuleb arvestada üldplaneeringu koostamise menetlusnormidega, kuna detailplaneeringu lahendus muudab kehtivat üldplaneeringut.

Ausamba pargi detailplaneeringu eskiislahendus on uuesti kooskõlastatud Päästeameti Lõuna päästekeskuse, Muinsuskaitseameti järelevalve osakonna, Maanteeameti, Keskkonnaameti, Terviseameti  ja Elektrilevi Oü-ga ja

Räpina linna Ausamba pargi detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 04.02.2019 kuni 08.03.2019. Eskiislahendusega saab tutvuda Räpina Vallavalitsuses aadressil Kooli tn 1 Räpina linn, Räpina valla veebilehel http://www.rapina.ee/detailplaneeringud ja Dropboxis link https://www.dropbox.com/sh/nqwtkkeghny5qr9/AABPEnXOiwZFXMftSPPv0rj2a?dl=0