Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Haridusvõrgu ümberkorraldused

Uudised ja teated

Hajaasustuse programmi 2024. aasta taotluste rahastamine

 

Hajaasustuse programmi 2024. aasta taotlusvoorust oli võimalik toetust taotleda kõigil hajaasustusega maapiirkondades elavatel peredel. Programm toetab tegevusi veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide valdkondades.

Programm oli avatud kaks kuud, 1. veebruarist kuni 1. aprillini. Tähtaegselt esitati Räpina Vallavalitsusele 46 projektitaotlust. Menetlusperioodi jooksul võeti taotlejate poolt tagasi kaks taotlust. Ühe esitatud taotluse majapidamine asus tiheasustusega piirkonnas, mistõttu tunnistati taotlus hajaasustuse programmi nõuetele mittevastavaks. Räpina Vallavalitsus ei määratlenud enne taotlusvooru väljakuulutamist prioriteetseid valdkondi ega eelistatavaid sihtrühmasid. Hajaasustuse programmi hindamiskomisjon teostas 8. mail nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste hindamise. Komisjoni hindamise tulemusena sai positiivse hinnangu 43 projektist 19 projekti. Hindamiskomisjoni ettepanekule tuginedes rahuldas Räpina Vallavalitsus 18. juuni 2024. aasta otsusega kokku 17 taotlust. Kokku eraldati toetusteks 40 000 eurot. Hajaasustuse 2024. aasta programmi riigipoolne toetus Räpina vallale on 20 0000 eurot. Programmi elluviimiseks eraldas Räpina vald toetusvahendeid 20 000 eurot.

 

Rahuldatud projektitaotlused:

Jkr nr

Taotleja

Projekti nimi

Toetus, €

1.

Maris Metsanurm

Salvkaevu puhastamine ja parandamine

858,67

2.

Artur Vegner

Ühisveevärgiga liitumine

1 212,70

3.

Risto Pärtin

Proto talu puurkaevu vee kvaliteedi parandamine

1 455,78

4.

Artur Vegner

Ühiskanalisatsiooniga liitumine

4 736,90

5.

Kaidar Killõ

Kanalisatsiooni paigaldamine elamule Oru talu, Soohara küla

2 505,80

6.

Inga Afanasjev

Vahtra talu liitumine ühisveevärgiga

3 601,92

7.

Tarmo Hermandi

Salvkaevu puhastus

416,87

8.

Raivo Eensalu

Rannatee kanalisatsiooni süsteemi rajamine

3 162,40

9.

Raivo Eensalu

Rannatee salvkaevu remont

716,90

10.

Valve Peebu

Peebu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

2 412,00

11.

Urmet Parmask

Metsaääre kinnistu kanalisatsiooni süsteemi väljaehitus

4 573,42

12.

Enn Jürisaar

Oja talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

4 225,96

13.

Enn Jürisaar

Oja talu veesüsteemi rajamine

1 328,27

14.

Maia Kangro

Kanalisatsioonisüsteemid

2 923,00

15.

Aita Neemre

Olemasoleva salvkaevu puhastamine ja süvendamine

727,81

16.

Külli Pedmanson

Kalda kanalisatsioonisüsteemid kogumismahuti rajamine

3 266,74

17.

Rene Pekarev

Kanalisatsioon

1 874,86

KOKKU

40 000,00