Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

Uuendati mittetulundustegevuseks toetuste andmise korda

Räpina Vallavolikogu 23.08.2023 määrusega nr 14 uuendati varasemat Räpina valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise korda, sh uuendati nii tegevus- kui projektitoetuste taotlus- ja aruandevorme. Edaspidi tuleb nii taotlused kui aruanded esitada uutel vormidel.


Räpina valla eelarvest toetatakse rahaliselt mittetulundustegevust kultuuri, spordi, haridus- ja noorsootöö valdkondade, külaliikumise ja seltsitegevuse edendamiseks ning koguduste muinsuskaitsealuste hoonete korrashoiuks. Määruse terviktekst on leitav Riigi Teatajast: https://www.riigiteataja.ee/akt/431082023002


Taotlejaid puudutava uue täiendusena on sees § 3 lg 6, mis ütleb: „Eraomandis olevate objektide soetamist, rajamist, parandusi, parendusi ja korrashoidu rahastatakse üksnes juhul, kui objekt on lepingu alusel antud avalikku kasutusse." Objekti avalikus kasutuses olemise aeg ja muud vajalikud detailid täpsustatakse vastavas Räpina Vallavalitsuse korralduses.


Lisaks on uues määruses konkreetsemalt fikseeritud aruannete esitamise tähtaeg (seni toimunud lepingu tasandil) ja rõhutatud, et võlgnevuste korral ei pruugi uut toetust saada (§ 5 lg 4): „Tegevustoetuse aruanne esitatakse toetuse kasutamise lepingus kokkulepitud tähtajaks, milleks üldjuhul on järgneva aasta 31. jaanuar. Kui aruanne pole õigeaegselt esitatud või toetuse kasutamise ja aruande esitamise tähtaja pikendamist taotletud, siis on Vallavalitsusel õigus jätta uus leping sõlmimata ja toetus välja maksmata."


Taotlus tegevustoetuse saamiseks vallaeelarvest tuleb esitada eelarveaastale eelneva aasta 31. oktoobriks. Eelarveaasta jooksul tegevustoetust taotleda ei saa. Projektide finantseerimise taotlusi võib esitada eelarveaasta jooksul läbivalt.


Värskendatud info ning uued taotlus- ja aruandevormid leiab Räpina valla kodulehelt valdkonna „Haridus, kultuur ja sport" alamlehe menüüst: https://www.rapina.ee/mittetulundustegevuse-toetus