Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

Mehikoorma aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide laiendamine

Mehikoorma aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike ehitustöödeks on töövõtuleping sõlmitud. Lepingu alusel rajatakse uued ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustikud Nurme, Kalda, Uue, Tiigi, Aia ja Väike tänavate kinnistute liitumispunktideni. Uute torustike rajamisega seonduvalt tekib eelmainitud tänavate kinnistutel võimalus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusega, mida pakub AS Emajõe Veevärk (edaspidi: Emajõe Veevärk).

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumis- ning tarbimislepinguid on võimalik sõlmida peale torustike ehitustööde lõppu. Töövõtulepingu järgi on tööde teostamise tähtaeg mai 2024.

 

Kuidas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenusega liituda?

Kinnistuomanik saab täpsemad juhised liitumislepingu sõlmimiseks meie kodulehelt https://www.evv.ee/kliendile/liitumine/ või võttes ühendust telefoninumbril +372 731 1840.

Liitumistaotluse saab esitada Emajõe Veevärgi kodulehelt https://www.evv.ee/kliendile/liitumine/.

 

Ehitustööde teostamise kinnistul korraldab kinnistu omanik ja ehitustöödega on lubatud alustada peale liitumislepingu sõlmimist.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tänavatorustikud ehitab välja Frendit Infra OÜ. Töövõtja rajab kinnistu piirini veetoru, mis lõpeb maakraaniga, ja kanalisatsioonitoru, mis lõpeb otsakorgiga. Kinnistute piiril või tänavaalas asuvad maakraanid ja kanalisatsiooni vaatluskaevud kuuluvad Emajõe Veevärgile ja rajatiste avamine toimub üksnes Emajõe Veevärgi loal. Ehitustööde eel toimuvad piirkonnas projekteerimistööd, mistõttu suhtlus piirkonna elanikega ja kinnistuste lahenduste väljatöötamisega seoses võib juba lähikuudel piirkonnas olla aktiivsem tegevus geodeetiliste tööde teostaja, projekteerija ja ehitaja poolt eelkirjeldatud tänavaga piirnevatel alade.

 

Kinnistusiseste torustike rajamiseks tuleb esmalt sõlmida Emajõe Veevärgiga liitumisleping ja seejärel korraldada kinnistusiseste torustike ehitustööd. Kinnistusiseste torustike valmimise järgselt tuleb Emajõe Veevärgile esitada digitaalne teostusjoonis. Teostusjoonise esitamise vajadus on seadusest tulenev nõue ja see ei sõltu toru pikkusest. Teostusjoonise olemasolu tagab, et ka järeltulevad põlvkonnad, kes torude ehitamist ei mäleta, saaksid hõlpsalt kätte informatsiooni torude paiknemise kohta.

 

Ühiskanalisatsiooniga liitumisel tuleb vanad kogumiskaevud või septikud kanalisatsioonisüsteemist välja jätta ja likvideerida. Nende süsteemi sissejätmisel tuleb kinnistuomanikul neid aeg-ajalt tühjendada, mis oleks täiendav kulu lisaks kanalisatsiooniteenusele. Pealegi on reoveepuhasti protsesside paremaks toimimiseks oluline, et kogu reovesi jõuaks puhastini.

 

Liitumislepingute osas teeb Emajõe Veevärk erisuse kinnistutele, kuhu rajatakse vee- ja kanalisatsioonitorustike kinnistusisesed torustiku lõigud tänavatorustiku töövõtja OÜ Frendit Infra poolt. Töövõtja poolt rajatud kinnistusisesed torustiku võib rajada enne liitumislepingu sõlmimist, eeldusega et Töövõtja rajab ühendustorustikud ning koostab ka teostusjoonised kinnistus sees tehtavate tööde osas.

 

Teenuse tarbimine on lubatud peale liitumis- ja tarbimislepingu sõlmimist ning teostusjooniste edastamist Emajõe Veevärgile!

Kui kinnistul on ehitustööd lõppenud ja teostusjoonis valmis, siis tuleb kinnistuomanikul oma tarbimissoovist Emajõe Veevärgile teada anda telefonil +372 731 1840, mille järgselt lepitakse omanikuga kokku veearvesti paigaldamise aeg. Arvesti peab asuma ruumis, mis on ligipääsetav ja mille temperatuur on aastaringselt üle +4 C°. Liitumispunkti ja veearvestit ühendaval torul ei tohi olla ühtki hargnemist. Veearvesti kuulub Emajõe Veevärgile ja see paigaldatakse tasuta.

 

Pärast veearvesti paigaldamist tuleb kinnistuomanikul sõlmida Emajõe Veevärgiga tarbimisleping, mille alusel saab kinnistu omanikust Emajõe Veevärgi klient, kellel on võimalik hakata ettevõtte teenuseid kasutama. Lepingut saab sõlmida Emajõe Veevärgi kontoris kohapeal, posti või e-posti vahendusel.  

 

Tarbimislepingud sõlmitakse peale tänavatorustike ehituse lõppu.

 

Kui palju Emajõe Veevärgi teenusega liitumine ja selle kasutamine maksma läheb?

Kinnistuomanik, kes soovib ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusega liituda, peab ise maksma kinnistusiseste ehitustööde eest. Veemõõdusõlme väljaehitamine ja arvesti koos paigaldusega on tulevasele kliendile tasuta. Eraldi liitumistasu uutele liitujatele ei ole.

Paigaldatav veearvesti on kaugloetav ja iga kuu tuleb maksta reaalselt tarbitud teenuse, st üksnes arvesti poolt mõõdetud koguste eest. Mingisuguseid püsimakseid sellele ei lisandu.

Täna kehtivad Emajõe Veevärgi teenusehinnad on järgmised (koos käibemaksuga):

Vesi: 1,920 €/m3

Kanalisatsiooniteenus: 2,826 €/m3

 

Kanalisatsiooniteenuse arvestus toimub veearvestit läbinud vooluhulga järgi. Erandjuhul, kui ühisveevärgiga liitumist ei soovita, tuleb kanalisatsiooniteenuse mõõtmiseks paigaldada arvesti oma kaevule. Sel juhul on nii arvesti kui ka selle paigaldamine tasuline. Kaugloetava arvesti maksumus koos paigaldusega on ligikaudu 200 €.

 

 

Ootame Teid meie vee- ning kanalisatsiooniteenusega liituma!

AS Emajõe Veevärk

Sõbra 56 (viies korrus) TARTU

e-post: evv@evv.ee

telefon: +372 731 1840

www.evv.ee