Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

Kuni 06.02.2023 on Räpina valla elanikel võimalik kandideerida Tartu Maakohtu rahvakohtunikuks

Räpina Vallavalitsus palub anda teada hiljemalt 06.02.2023 Räpina valla elanikel, kes soovivad kandideerida Tartu Maakohtu juures rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks.

Tartu Maakohus saatis Tartu Maakohtu tööpiirkonna kohalike omavalitsuste volikogudele teatise, milles palub korraldada uute rahvakohtunikukandidaatide valimine kohtute seaduse (KS) § 106 sätestatud korras. Räpina valla kandidaatide arv on neli. Rahvakohtunikukandidaadiks võib nimetada 25-70aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kes oskab eesti keelt kõrgtasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega. Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:

1) süüdi mõistetud kuriteo eest;

2) pankrotivõlgnik;

3) tervise tõttu sobimatu;

4) kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Räpina vallas alla ühe aasta;

5) kohtu, prokuratuuri või politsei teenistuses;

6) kaitseväeteenistuses;

7) advokaat, notar või kohtutäitur;

8) vabariigi valitsuse liige;

9) valla- või linnavalitsuse liige;

10) vabariigi president;

11) riigikogu liige.

 

Rahvakohtunik nimetatakse neljaks aastaks ning sama isikut ei või nimetada rahvakohtunikuks järjest rohkem kui kaheks perioodiks. Isikutel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks ja vastavad eelpoolnimetatud tingimustele, palume hiljemalt 06.02.2023:

1) saata digitaalselt allkirjastatud ankeet.doc (lisatud ka käesolevale kirjale) aadressile vald@rapina.ee;

2) tulla vallavalitsusse (Kooli 1, Räpina) ja täita ankeet kohapeal;

3) saata välja trükitud ja täidetud ankeet postiga aadressil: Räpina Vallavalitsus, Kooli 1, Räpina 64504.

 

Rahvakohtunikukandidaadid valib vallavolikogu oma istungil salajase hääletamise teel. Volikogu poolt valitud kandidaatide seast nimetab rahvakohtuniku ametisse kohtu juures asuv komisjon. Rahvakohtunikke nimetades arvestab kohtu juures asuv komisjon kandidaadi sobivust, kandidaadi kohta esitatud põhjendatud vastuväiteid ning seda, et rahvakohtunike hulgas oleks eri soost ja vanusest, erinevatest sotsiaalsetest rühmadest ning eri tegevusvaldkondades tegutsevaid isikuid. Rahvakohtunikuks kandideerijad peavad arvestama, et osaleda tuleb kogu protsessis alates esimesest sisulisest kohtuistungist kuni otsuse kuulutamiseni. Sõltuvalt asja mahust ja protsessi käigust võib see tähendada osalemist asja arutamisel järjest ühest tööpäevast kuni mitme kuuni. Rahvakohtuniku töö annab uue, väga põneva ja hariva kogemuse. Rahvakohtunikul kui mittejuristil on unikaalne võimalus näha kogu õigusemõistmise protsessi lähemalt kui see tavainimesele võimalik on. Samuti laiendab rahvakohtuniku praktika õigusalaseid teadmisi ning annab ülevaate õigusriigi toimimisest ja kohtumõistmise protsessist. Rahvakohtunikele makstakse töö eest nii tasu kui ka hüvitatakse õigusemõistmises osalemisega seotud kulutused. Täpsem info: https://www.kohus.ee/eesti-kohtud/kohtunikud/rahvakohtunikud.VELDI MURUMAA
Kas kandideerimise üks tingimus-peab olema rahvastikuregistri andmetel elanud vallas vähemalt 1 aasta-on absoluutne tingimus või piisab ka kinnitamisest,et olen sündinud,koolis käinud ja tänaseni oma vanemate kaudu Räpina linnaga tihedalt seotud!
Postitatud 4.01.23 13:27.