Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

Rahumäe külas Haavasaare detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku ja arutelu tulemustest

10.06.2022 toimus Haavasaare detailplaneeringu (DP) eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku ajal esitatud ettepanekute ja vastuväidete avalik arutelu. Arutelust võtsid osa Räpina vallavalitsuse esindajad, kaks Räpina vallavolikogu liiget, huvitatud isiku esindajad, Hendrikson & Ko esindajad ning kolm valla elanikku.

 

Avalikul väljapanekul laekus kohalikule omavalitsusele kolm kirjalikku arvamust (esitajad Maa-amet, Maaeluministeerium ja Keskkonnaamet). Maa-amet ja Maaeluministeerium täiendavaid tingimusi ega ettepanekuid ei esitanud ning nõustusid planeeringus kavandatuga. Keskkonnaamet esitas täiendavad täpsustused ja ettepanekud DP eskiislahenduse seletuskirja ja KSH aruande eelnõu kohta, mida ka DP ja KSH aruande eelnõus arvestatakse (sademete ärajuhtimise lahenduse kirjeldus ja keskkonnaloa vajadus; värskendatud põhjaveekogumi seisundi andmete kasutamine, heit- ja reovee terminite kasutamise täpsustamine ja sõnastuste korrigeerimine; heit- ja sademevee mõjude suublaks olevale kraavile ja pinnaveekogumile põhjalikum käsitlemine. Lisaks tehti ettepanek tööstusmüra vähendamiseks lähimate elumajade juures ja tooraine ladustamise alalt lenduvate PM-osakeste piiramiseks rajada vajadusel nn plankaed ning elanike kaebuste laekumisel müra, turbatolmu või maanteetolmu kohta teostada vastavad kontrollmõõtmised ja lähtuvalt tulemustest rakendada täiendavaid leevendusmeetmeid.).

 

Arutelul tõstatati müra ja liiklusohutuse teemad, mille osas anti täiendavaid selgitusi. Otsustati, et kohalik omavalitsus pöördub liiklusohutuse küsimuses täiendavalt Transpordiameti poole.

 

Haavasaare katastriüksuse detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati 16.10.2019 otsusega nr 1-2/43. Planeeringualaks on Haavasaare katastriüksus (kt 70801:001:0222) pindalaga 8,25 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused Haavasaare katastriüksusele turbasubstraatide tootmise ja pakendamise tehase rajamiseks.

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne selgitab, kirjeldab ja hindab detailplaneeringuga kavandatud tegevuse elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrab vajadusel mõjude leevendusmeetmed ning suunised edaspidiseks.

 

Miia Kasearu,

Räpina valla planeeringute ja maakorralduse spetsialist