Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

Räpina Vallavalitsuses toimus koostöökohtumine "Ringist välja" mudeli rakendamiseks

12. aprillil Räpina Vallavalitsus toimunud kohtumisel piloteeris Sotsiaalkindlustusameti (SKA) lastekaitse osakonna arendus- ja ennetustalitus Ringist välja" mudelit, mis on intensiivsel ja struktureeritud võrgustikutööl põhinev spetsialistide töövahend, et toetada riskikäitumisega noori ja seeläbi vähendada noorte korduvõigusrikkumisi. Ringist välja" mudelis on oluline, et igal võrgustikuliikmel on kindel roll ja selge vastutus, noor on aktiivselt kaasatud ning lähtutakse taastava õiguse põhimõtetest. Meie vallas on Ringist välja" mudeli abil töötatavas juhtumis olulisel kohal ka noore toetamine kogukonda naasmisel kinnise lasteasutuse teenuse (KLAT) jätkutoe abil.  

 

Tänaseks on Ringist välja" mudelit piloteeritud juhtumipõhiselt 12 erinevas kohalikus omavalitsuses. 

Ringist välja" mudeli olulisteks märksõnadeks on konfidentsiaalsus, noor oma tugevustega, taastava õiguse põhimõtetest lähtumine, võrgustikuliikmete võrdne vastutus noore toetamisel ja tegevuste elluviimisel, noore kaasatus otsustesse ning noore enda poolt valitud usaldusisik võrgustikus, kes toetab tema teekonda Ringist välja" protsessis. 

 

Koostöökohtumine toimus kontaktselt Räpina Vallavalituses ning selles osalesid võrgustikuliikmed – Räpina valla lastekaitsespetsialist Ave Kõlli,  Politsei- ja Piirivalveameti piirkonnapolitseinik Janno Sild, Räpina Haiglast pere tugiisik Jaana Lindver, MTÜ Vahtramäest tugikasvataja Marina Sepp, Maarjamaa Hariduskolleegiumist Margot Lippmaa ja Sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakonna nõustamisteenuste konsultant Piret Vaher. Lisaks olid koolitusel esindatud SKA Ringist välja" meeskonnast mentorid Laura Kane ja Terli Linnas ning KLAT jätkutoe mudeli projektijuht Evelin Tamm.

 

Ave Kõlli, 
Räpina valla lastekaitsespetsialist

 

 

 

"Ringist välja" mudeli lühitutvustus

 

Ringist välja (edaspidi RV) on intensiivsel võrgustikutööl põhinev mudel, toetamaks noort, kellel esineb keskmise ja kõrge tasemega riskikäitumist. Seda rakendatakse üldjuhul, kui noor on toime pannud korduvõigusrikkumisi, kuid võrgustikutöö mudel on oma olemuselt selline, et tegelikkuses on seda võimalik kasutada juba samm varem, et ennetada tegude kordumist või noore sattumist „allakäiguspiraali". Oluline on noore enda valmisolek ja soov RVs osalemiseks. Kaasatud on ka noore pere/hooldajad/eestkostja.

RV mudeli rakendamiseks tehakse noorele eelnevalt riskihindamisena PACT eeltest, mis selgitab välja noore tegeliku riskitaseme. Madala riskitaseme puhul RV mudeli rakendamist ei soovitata. Keskmise riskitaseme puhul tuleb vaadata, kas RV asemel saab rakendada mõnda muud toetavat tegevust või nähakse RVd siiski ühe võimaliku meetmena. Kõrge riskitaseme puhul on RV mudeli rakendamine põhjendatud ning sellisel juhul suunatakse juhtum RV raames PACT põhihindamisse, mis kaardistab noore vajadused ja ressursid veelgi täpsemalt.

 

Ringist välja mudeli olulisteks märksõnadeks on konfidentsiaalsus, noor oma tugevustega, taastava õiguse põhimõtetest lähtumine, võrgustikuliikmete võrdne vastutus noore toetamisel ja tegevuste elluviimisel, noore kaasatus otsustesse ning noore enda poolt valitud usaldusisik võrgustikus, kes toetab tema teekonda Ringist välja protsessis.

 

Võrgustikus on tähtsal kohal rollide jaotus, meeskonnatöö võrgustiku sees ja struktureeritud, kindla eesmärgiga koosolekud, mida protokollitakse. Koosolekul kokkulepitud tegevuskavad vaadatakse järgmisel kohtumisel üle ja vajadusel neid kohendatakse. Võrgustik võib kohtuda laiendatud kujul, kaasates kõik asjassepuutuvad spetsialistid, et vahetada infot ja hoida silm peal tegevuste õnnestumisel. Noorega kohtumisel vähendatakse võrgustikuliikmete arvu minimaalseni, et noor tunneks end turvaliselt ja teeks koostööd.

 

ROLLIDE JAOTUS:

Juhtumikorraldaja – KOV lastekaitsespetsialist /KOV sotsiaaltöötaja, kes on määratud töötama juhtumis oleva noorega. Protsessijuhina kutsub kokku ja juhib kohtumisi, info liikumist, osapoolte kaasamist jne. Omab kogu protsessist täit ülevaadet ning sisestab info STAR süsteemi.  

Protokollija – võrgustikuliige, kes protokollib kohtumist ja kokkuleppeid (võib vahelduda).

Usaldusisik – noore poolt võrgustikuliikmete seast valitud täiskasvanud toetaja, kes aitab koostada ja jälgida tegevuskava ja „Minu plaani" täitmist. Kui noor ei soovi ise osaleda võrgustiku kohtumisel, siis usaldusisik saab olla vahendaja ja info viia nooreni ning vastupidi (praktikas olnud noorsootöötajad, Tugila töötajad, prokuratuuri konsultant jne.).

Võrgustikuliige – noorega seotud täiskasvanud ja ametnikud (pere, noorsoopolitsei, VTK, SKA, prokuratuur, treener, noorsootöötaja, sotsiaalpedagoog, kaasava hariduse spetsialist jne).

 

Suurema võrgustiku/KOV ressursside korral võib juhtumikorraldaja kaasata kolleegi/partnerit ja tegutseda tandemina, mis annab võimaluse juhtumikorraldaja rolli jaotada kaheks – sisuliseks ja tehniliseks:

Juhtumikorraldaja – Juhtumi haldamine, koosolekute juhtimine, STAR täitmine jms.

Ringist välja protsessijuht – Kohtumiste korraldus, kutsete saatmised, info vahendus (protokollid, konfidentsiaalsuslepped jms) võrgustikuliikmete vahel.

 

Võrgustiku intensiivne töö kestab ca 6 kuud, mille järel toimub koos noorega tulemuste hindamine ja noorega koos edusammude tähistamine.

Kui noor on olnud seni aktiivselt võrgustiku vaateväljas, siis peale lõpetamist jääb ta KOV lastekaitsetöötaja/KOV sotsiaaltöötaja vaatevälja edasi ning jätkub tavapärane võrgustikutöö vastavalt vajadusele. Kui peetakse oluliseks pikendada RV võrgustikutööd, siis seda saab vajadusel teha. Ka on võimalus hilisema tagasilanguse korral protsessi uuesti alustada. Sellisel juhul tuleb rõhku pöörata sellele, miks tulemused ei olnud püsivad ja mis olid takistused. Järelhindamine toimub 6 kuud peale RV rakendamise lõppu (12 kuud peale algust).

 

Tugi võrgustikule: Väljatöötamisel on Ringist välja materjale koondav töövihik, kus on välja toodud võrgustikutöö sammud, juhendid ja soovitused. SKA toetab Ringist välja mudelit rakendavaid võrgustikke ja juhtumikorraldajaid läbi koolituste, mentorluste ja supervisioonide.

 

Lisainfo:
Annely Reile,
Ringist välja projektijuht,
Sotsiaalkindlustusamet Ohvriabi Ennetustalitus
tel: 51974193,
annely.reile@sotsiaalkindlustusamet.ee