Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

Toetuste taotlemine Räpina valla 2022. aasta eelarvest

Igal aastal on Räpina vallas tegutsevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja seltsingud saanud valla eelarvest toetust mittetulunduslikuks ühistegevuseks. Taotlusi 2022. aasta eelarvest toetuse saamiseks on võimalik esitada 31. oktoobrini 2021.

 

Vormikohane taotlus tuleb esitada Räpina Vallavalitsusele aadressil Kooli 1, 64504 Räpina või digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressil vald@rapina.ee. Taotluste esitamisel ja toetuse kasutamisel tuleb lähtuda Räpina Vallavolikogu 26. septembri 2018. a määrusega nr 30 kehtestatud Räpina valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse andmise korrast. Räpina Vallavalitsus on kehtestanud taotlus- ja aruandevormid. Räpina valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord ning toetuse taotlus- ja aruandevormid on saadaval Räpina valla kodulehel www.rapina.ee ja Räpina Vallavalitsuses.

 

Seltsinguna käsitletakse ainult võlaõigusseaduse alusel tegutsevaid isikuid. Taotluste rahastamine selgub pärast eelarve kinnitamist volikogu poolt hiljemalt 31. märtsil 2022. Toetuse leping sõlmitakse mittetulundusühingu, seltsingu või sihtasutusega peale eelmiste toetuste kasutamise aruannete esitamist. Toetusi ühekordseteks tegevusteks eraldab SA Räpina Kultuurkapital ning need taotlused tuleb esitada SA-le Räpina Kultuurkapital, mitte Räpina Vallavalitsusele.

 

 

 

Tiia Kütt,

Räpina valla finantsjuht