Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

« Tagasi

Energiakulude hüvitamine

Vabariigi Valitsus otsustas toetada energiakulude hinnatõusu leevendamiseks vähemkindlustatud ja keskmise sissetulekuga peresid. Omavalitsuste kaudu hüvitatakse peredele 2021. a septembrist 2022. a aprillikuuni (kaasa arvatud) 80% energia tavapärast hinnataset ületavast summast. Taotlusi saab esitada 2022. aasta 12. juunini.

Energiakulude kallinemise mõjude leevendamiseks toetuse maksmist alustatakse jaanuaris 2022, kusjuures toetust on võimalik taotleda tagasiulatuvalt neli kuud, st jaanuaris 2022 saab taotleda toetust 2021. a septembri, oktoobri, novembri ja/või detsembri tarbimise alusel koostatud arvete osas. Vallavalitsus soovitab tingimustele vastavatel toetuse taotlejatel vaadata üle ja koguda kokku oma nelja kuu energiaarved.

 

ÕIGUS HÜVITISELE

Õigus hüvitisele on üksi elaval isikul või perekonnal, kelle summaarne netosissetulek (maksudejärgne sissetulek) on allpool 2021 aasta prognoositud mediaansissetulekut - 1126 eurot. Iga järgmise 14-aastase ja vanema  leibkonnaliikme kohta on sissetuleku piirsumma koefitsiendiga 0,5 (563 eurot) ja alla 14-aastasel koefitsiendiga 0,3 (337,80 eurot). Kas perekonnal on õigus hüvitist saada, saab vaadata Rahandusministeeriumi energiakulu hüvitamise kalkulaatorist.

Kuidas toimida olukorras, kus perekonna (või mõne perekonnaliikme) tegelik elukoht ei ühti rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressiandmetega?

Toetust saab taotleda üksnes oma rahvastikuregistrijärgsest valla- või linnavalitsusest. Vastavale omavalitsusele saab esitada taotlust oma tegeliku elukohaga seotud energiakulude toetuse saamiseks ka siis, kui see elukoht asub teises omavalitsuses.
Samas tuleb siis arvestada kohustusega tõendada, et tegemist on taotleja pere tegeliku peamise elukohaga ja kuludega, näiteks esitades üürilepingu.
Kui pereliikmed on sisse kirjutatud erinevatesse omavalitsustesse, tuleb taotlus esitada sellele kohaliku omavalitsuse üksusele, kuhu on taotluse esitaja sisse kirjutatud.
Soovitatav on perekonna elukoha andmed rahvastikuregistris korrektseks muuta enne taotluse esitamist, see lihtsustab ka toetuse taotlemist.

 

Sissetulekute hulka kuuluvad:

 • palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu;
 • ettevõtlustulu;
 • kasu vara võõrandamisest;
 • renditulu ja litsentsitasud;
 • intressid ja dividendid;    
 • pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad ja hasartmänguvõidud;  
 • kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist;
 • madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu;
 • saadud elatisraha (makstud elatisraha arvatakse sissetulekust maha).

 

Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab:

 • elektril 120 €/MWh (12 s/kWh)
 • gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh)
 • kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh)

Näiteks: oktoobris tarbitud elektrienergia kogumaksumus oli 100 eurot, tarbimine oktoobris oli 400 kWh, ühikuhind on seega 25 s/kWh (kogukulu : kogus x 100), ülekulu on järelikult 13 s/kWh (25-12) ja toetust makstakse 80% ülekulust (80% üle 12 s/kWh) ehk 10,4 s/kWh x 400 kWh = 41,60 €.

Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla, annab ülalpool mainitud Rahandusministeeriumi poolt väljatöötatud energiakulu hüvitamise kalkulaatorKalkulaatoris saab arvestusi teha täisühikutes.

 

TOETUSE TAOTLEMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID:

 • andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sh tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta ning vallavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse. Toetuse taotlemisel pärast 10. kuupäeva ei pea maksustatud tulude kohta tõendeid esitama, sest toetust menetleval spetsialistil on õigus ja võimalus teha päringuid vastavatesse registritesse, sh Maksu- ja Tolliametisse, Töötukassasse, Sotsiaalkindlustusametisse jmt;
 • eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid (arved) energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse;
 • tõendid, et tegemist on taotleja ja tema perekonna tegeliku elukohaga, kui nende alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast (nt üürileping, omaniku kinnitus vmt);
 • kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal.

 

KUIDAS TAOTLUST ESITADA?

Toetusavaldusi saab esitada alates 2022. aasta jaanuarist.

Saada digitaalselt allkirjastatud dokumendid e-posti aadressil vald@rapina.ee.
Palume võimalusel eelistada dokumentide digitaalset esitamist. 

Elektrooniliselt täidetava toetuse blanketi leiad SIIT.

 

TAOTLEMISE ESITAMINE KOHAPEAL.

Taotlusi võib tuua käsipostiga:

 • Räpina vallavalitsuse haldushoonesse aadressile Kooli 1, Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond, 64504;
 • Räpina vallavalitsuse teenuskeskusesse Veriorale aadressile Räpina mnt 2, Veriora alevik, Räpina vald, Põlva maakond, 64232;
 • Räpina vallavalitsuse teenuskeskusesse Mehikoormasse aadressile Kesk 20, Mehikoorma alevik, Räpina vald, Põlva maakond, 62511.

 

 
Taotlusi aitavad vajadusel täita ka sotsiaaltööspetsialistid.

 

 

Kui pöördute energiakulude hüvitamiseks kohaliku omavalitsuse poole ja avastate, et Teie tegelik elukoht ei vasta rahvastikuregistris olevale elukohale, siis tuleks andmed korrastada. Elukoha registreerimise kohta leiate infot siit: https://www.siseministeerium.ee/elukohateate-esitamine. Lisainfo korral võite ühendust võtta siseministeeriumi kommunikatsiooninõuniku Riin Oeselgiga - telefoninumber 5866 6055