Omavalitsuste ühinemine

 

Vabariigi Valitsuse 26.01.2017 määruse nr 28 „Meeksi valla, Räpina valla ja Veriora valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" alusel on ühinemist taotlevate omavalitsusüksuste taotlused rahuldatud. Uus omavalitsusüksus Räpina vald on moodustunud Räpina valla volikogu valimistulemuste väljakuulutamisele järgnevast päevast, s.o 22. oktoober 2017. Räpina Vallavolikogu valimistulemused avalikustati 21.10.2017 Põlvamaa ajalehe Koit vahendusel. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9¹ lõike 1 punkti 3 ja Meeksi Vallavolikogu 28.12.2016 otsusega nr 27, Veriora vallavolikogu 28.12.2016 otsusega nr 38 ja Räpina Vallavolikogu 28.12.2016 otsusega nr 78 kinnitatud ühinemislepingu punkti 5.1. kohaselt kehtivad kuni uute õigusaktide kehtestamiseni lepinguosaliste õigusaktid selle lepinguosalise territooriumil, kus nad olid kehtestatud. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9² kohaselt on Räpina vald ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste üldõigusjärglane. 

__________________________________________________________

Räpina valla ühinemisläbirääkimiste koordineerimist toetas Euroopa Sotsiaalfond (ESF).

Projekt nr EU49788 "Räpina, Mooste, Värska, Veriora, Ahja, Mikitamäe, Orava, Meeksi, Piirisaare valdade ühinemise koordineerimine" rahastatakse ESF meetme tegevuse "Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" raames.