Spetsialistide elamistingimuste parandamine

« Tagasi

Räpina valla spetsialisti eluaseme toetus

Räpina Vallavalitsus teatab, et jooksev taotlusvoor on lõppenud eelarve vabade vahendite lõppemise tõttu 06.08.2020.

Räpina Vallavalitsus ootab spetsialistide taotlusi eluaseme toetuse määramiseks jooksvas taotlusvoorus alates 03. augustist 2020 kell 12.00 kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni või kuni 12. augustini 2020 kell 15.00. Taotlusvorm koos lisadega tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel aadressil ingrid.joosep@rapina.ee Tähtpäevast varem või hiljem esitatud taotlused tagastab Räpina Vallavalitsus läbi vaatamata. Arvestatakse e-posti sisest saatmise kellaaega.

Riigihalduse ministri 30.12.2019 määrusega nr 66 on kinnitatud „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede". Räpina Vallavolikogu 20.05.2020 määrusega nr 11 on kinnitatud „Räpina valla spetsialisti eluaseme toetuse määramise kord"

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede on välja töötatud ning viiakse ellu koostöös Rahandusministeeriumi ja Kagu-Eesti kohalike omavalitsustega. Kohaliku omavalitsuse ülesanne on eelkõige toetuse andmise korraldamine kohaliku omavalitsuse piires.

Toetuse andmise eesmärk on parandada Räpina vallas elavate spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse eluruumide soetamise ja ehitamisega kaasnevaid abikõlblikke kulusid, et tagada spetsialistile paremad elamistingimused. Ehitustööd – ehitamine ehitusseadustiku § 4 tähenduses (mitte nt mööbli, külmkapi soetamine).

Toetuse taotlejaks ehk spetsialistiks on füüsiline isik, kellel on töökohale vastav erialane väljaõpe või töökogemus ning kellel on piirkonnas tegutsevas ettevõttes tööandjaga dokumentaalselt tõendatav tähtajatu töösuhe. Ettevõte – ettevõtja äriseadustiku § 1 ja § 2 tähenduses, kelle peamiseks tegutsemisalaks on Kagu-Eesti piirkond. Kagu-Eesti piirkond ehk Võru maakond, Valga maakond ja Põlva maakond.

Ettevõtja äriseadustiku § 1 kohaselt – ettevõtja käesoleva seaduse tähenduses on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kellele kaupade müük või teenuste osutamine on püsiv tegevus, ning käesolevas seaduses sätestatud äriühing. Äriühingud on äriseadustiku § 2 lg 1 järgi täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu. Hetkel pole planeeritud avaliku sektori ja sihtasutuse või mittetulundusühingu töötajaid toetada, kuivõrd valdkonna panus meetme eesmärkidesse (piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämine ja tulemine piirkonda) tuleb ennekõike ettevõtjatelt, ka füüsilisest isikust ettevõtja. Omaniku positsioonist lähtuvalt ei ole väga olulist vahet, kas näiteks osaühing baseerub pigem era- või avalikul kapitalil, kuid tegu peaks kindlasti olema piirkonna majandusarengu seisukohast vajaliku spetsialistiga.

Samuti peab eluruum asuma Räpina vallas, millele toetust küsitakse ning olema kolm aastat aruande kinnitamise kuupäevast arvates spetsialisti omandis, tema alaline ja rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Toetust saab ühe eluaseme kohta küsida antud meetmest üks kord. Toetuse minimaalne suurus on 2000 eurot ja maksimaalne surus 10 000 eurot ühe projekti kohta. Rahaline omafinantseering peab moodustama vähemalt 33% projekti kogumaksumusest.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast ning projekti elluviimiseks on maksimaalselt 9 kuud.

Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:

1) vormikohane projekti eelarve;

2) tööandja kinnitus;

3) väljavõte töötamise registrist;

4) kui spetsialist ei ole eluruumi ainuomanik, siis eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike kirjalik nõusolek, milles nõustutakse toetuse taotlemisega;

5) kui eluruumi ehitustööde eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on alla 5000 eurot, tuleb esitada vähemalt üks hinnapakkumine. Kui eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on rohkem kui 5000 eurot, tuleb esitada vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumist eluruumi ehitustööde kohta. Hinnapakkumises peavad olema välja toodud materjalide maksumus, tööde maksumus. Kui võrreldavate hinnapakkumiste esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused ja hinnakalkulatsioonid. Hinnapakkumisi ei pea esitama eluruumi ostmise kulu kohta. Hinnapakkumine võiks kehtida kuni 3 kuud;

6) eluruumi ostmise korral notariaalne ostu-müügieelleping;

7) eluruumi ehituse korral ehitusluba või ehitusteatis ning ehitusprojekt, kui see on nõutud ehitusseadustiku lisas 1 (võib esitada ka pärast taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse tegemist).

Räpina Vallavalitsuse ametnik kontrollib kronoloogilise järjekorra alusel toetuse taotleja ja taotluse vastavust Räpina Vallavolikogu 20.05.2020 määruses nr 11 sätestatud tingimustele.

Taotluste hindamine toimub vastavushindamise raames. Kui toetuse taotleja ja taotlus tunnistatakse vastavateks, koostab ametnik vastavatest taotlustest kronoloogilise järjekorra alusel taotlejate nimekirja kuni meetme eelarve mahu täitumiseni ja esitab selle Räpina Vallavalitsusele toetuse määramiseks. Kui vastavaid taotlusi on esitatud rohkem, kui on määratud meetmest eelarve maht, esitab ametnik need Räpina Vallavalitsusele taotluste rahuldamata jätmise otsuse tegemiseks. Kui toetuse taotleja ja/või taotlus ei vasta nõuetele, esitab ametnik need Räpina Vallavalitsusele taotluste rahuldamata jätmise otsuse tegemiseks.

2020. aasta taotlusvooru rahaline maht kohaliku omavalitsuse üksuste kaupa on kehtestatud riigihalduse ministri 21. veebruari 2020. aasta käskkirjaga nr 29.

2020. aasta taotlusvoorus on Räpina vallale ette nähtud riigi poolne toetus 24 360 eurot, koos valla poolse finantseeringuga eraldatakse spetsialisti eluaseme toetusteks 48 720 eurot.

Kontaktisik taotluste menetlemisel on arendusspetsialist Ingrid Joosep ingrid.joosep@rapina.ee , 514 1373.

Räpina valla spetsialisti eluaseme toetuse määramise vormid: