Spetsialistide elamistingimuste parandamine

« Tagasi

Spetsialistide elamistingimuste parandamine Räpina vallas 2020, 2021

 

Spetsialistide elamistingimuste parandamine Räpina vallas 2021

Riigihalduse ministri 30.12.2019 määrusega nr 66 on kinnitatud „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede". Räpina Vallavolikogu 20.05.2020 määrusega nr 11 on kinnitatud „Räpina valla spetsialisti eluaseme toetuse määramise kord"

Toetuse andmise eesmärgiks on parandada Räpina vallas elavate spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse eluruumide soetamise ja ehitamisega kaasnevaid abikõlblikke kulusid, et tagada spetsialistile paremad elamistingimused. Toetuse taotlejaks ehk spetsialistiks on füüsiline isik, kellel on töökohale vastav erialane väljaõpe või töökogemus ning kellel on piirkonnas tegutsevas ettevõttes tööandjaga dokumentaalselt tõendatav tähtajatu töösuhe, ta on piirkonnas tegutseva äriühingu juhatuse liige või piirkonas tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja. Samuti peab eluruum asuma Räpina vallas, millele toetust küsitakse ning olema kolm aastat aruande kinnitamise kuupäevast arvates spetsialisti omandis, tema alaline ja rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme 2021. aasta taotlusvooru rahaline maht on kehtestatud 14.12.2020. a riigihalduse ministri käskkirjaga nr 217. Riigipoolne ja valla poolne finantseering on 22 357 eurot. Kokku saab eraldada toetusteks 44 714 eurot.

Räpina Vallavalitsus ootas spetsialistide taotlusi eluaseme toetuse määramiseks jooksvas taotlusvoorus alates 01. märtsist 2021 kell 14.00 kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni või kuni 10. märtsini 2021 kell 14.00. Räpina Vallavalitsus sulges jooksva taotlusvooru eelarve vabade vahendite lõppemise tõttu 01.03.2021. a. kell 16.00. Eelpool nimetatud tähtajal esitati Räpina Vallavalitsusele viisteist taotlust.
 
Taotluste hindamine toimus vastavushindamise raames. Vastavad taotlused rahuldatakse kronoloogilise järjekorra alusel kuni taotlusvoorus ettenähtud eelarve ammendumiseni, eelistatakse ajaliselt varem laekunud taotlusi. Räpina Vallavalitsusele esitatud taotlustest piisab toetuse rahalisi vahendeid täies ulatuses viiele spetsialistile eluaseme toetuse määramiseks.
 

Nende spetsialistide ees- ja perekonnanimed, kelle eluruumi meetme raames korrastatakse:

1. Tiiu Adrijan.

2. Indrek Salf.

3. Rait Kivisild.

4. Urve Lamp.

5. Kristjan Korts-Lindus.

Projekti kogumaksumus: 42 966,09 eurot.
Toetuse summa: 21 483,04 eurot.
Räpina valla omafinantseering on 21 483,05 eurot.
Projekti elluviimise aeg: 19.03.2021–31.10.2022.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Spetsialistide elamistingimuste parandamine Räpina vallas 2020

Riigihalduse ministri 30.12.2019 määrusega nr 66 on kinnitatud „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede". Räpina Vallavolikogu 20.05.2020 määrusega nr 11 on kinnitatud „Räpina valla spetsialisti eluaseme toetuse määramise kord"

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede on välja töötatud ning viiakse ellu koostöös Rahandusministeeriumi ja Kagu-Eesti kohalike omavalitsustega. Kohaliku omavalitsuse ülesanne on eelkõige toetuse andmise korraldamine kohaliku omavalitsuse piires. Vastavalt Riigi Tugiteenuste Keskuse 10.06.2020. aasta otsusele nr 11.6-32/0568 rahuldati Räpina Vallavalitsuse projektitaotlus „Spetsialistide elamistingimuste parandamine Räpina vallas". Riigipoolne toetus on 24 360,00 eurot. Valla poolne finantseering spetsialisti eluaseme toetusteks on 24 360,00 eurot. Kokku saab eraldada toetusteks 48 720,00 eurot. Riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse toetus võrdsetes osades on ühe spetsialisti eluruumi kohta kokku kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest. Spetsialisti rahaline omafinantseering peab moodustama vähemalt 33% projekti kogumaksumusest.

Toetuse andmise eesmärgiks on parandada Räpina vallas elavate spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse eluruumide soetamise ja ehitamisega kaasnevaid abikõlblikke kulusid, et tagada spetsialistile paremad elamistingimused. Toetuse taotlejaks ehk spetsialistiks on füüsiline isik, kellel on töökohale vastav erialane väljaõpe või töökogemus ning kellel on piirkonnas tegutsevas ettevõttes tööandjaga dokumentaalselt tõendatav tähtajatu töösuhe. Samuti peab eluruum asuma Räpina vallas, millele toetust küsitakse ning olema kolm aastat aruande kinnitamise kuupäevast arvates spetsialisti omandis, tema alaline ja rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Räpina Vallavalitsus ootas spetsialistide taotlusi eluaseme toetuse määramiseks jooksvas taotlusvoorus alates 03. augustist 2020 kell 12.00 kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni või kuni 12. augustini 2020 kell 15.00.  Räpina Vallavalitsus sulges jooksva taotlusvooru eelarve vabade vahendite lõppemise tõttu 06.08.2020. aastal. Eelpool nimetatud tähtajal esitati Räpina Vallavalitsusele seitse taotlust. Kõik taotlused registreeriti Vallavalitsuse andmeregistris ajaliselt saabumise järjekorras. Taotluste hindamine toimus vastavushindamise raames, kontrolliti toetuse taotleja ja taotluse vastavust määruses sätestatud tingimustele. Kõik seitse toetuse taotlejat ja taotlust tunnistati vastavateks ning vastavatest taotlustest koostati kronoloogilise järjekorra alusel taotlejate nimekirja kuni meetme eelarve mahu täitumiseni. Räpina Vallavalitsusele esitatud taotlustest piisas toetuse rahalisi vahendeid täies ulatuses kuue spetsialisti eluaseme toetuse määramiseks. Viiel korral korrastatakse spetsialistide eluruume, eluruumide ehitustööd ja ühel korral ostetakse eluruum.

Nende spetsialistide ees- ja perekonnanimed, kelle eluruumi meetme raames korrastatakse või soetatakse:

1. Meigo Talv.

2. Mari-Liis Kerge.

3. Eneken Volkov.

4. Lauri Liin.

5. Andrei Gusev.

6. Kristo Laine.

Projekti kogumaksumus: 47 319,23 eurot.
Toetuse summa: 23 659,61 eurot.
Räpina valla omafinantseering on 23 659,62 eurot.
Projekti elluviimise aeg: 22.07.2020–21.07.2021.