Ülevaade sihtasutuse Räpina Kultuurkapital 2014. ja 2015. aasta eraldistest

Äsja auditeeritud  2015. aasta majandusaasta aruande valguses tegi sihtasutus Räpina Kultuurkapital kokkuvõtted kahe viimase aasta eraldistest. Alljärgnev kokkuvõte on esitatud taotlusvoorude kaupa, tuues ära taotlejale taotlusvoorus eraldatud summa kõigi projektide ulatuses, seejuures ei ole märgitud taotluste arvu ühe taotleja kohta ühes taotlusvoorus (on olnud taotlusvoore, kus on rahastatud ühel taotlejal 3 taotlust). Ülevaates ei ole loetletud taotlejad, kes said eitava vastuse, ega need, kes said positiivse vastuse, ent ei ilmunud lepingut sõlmima.
Lähem info eraldatud projektitoetuste ja stipendiumide kohta on alates 2012. aasta jaanuari taotlusvoorust saadaval kodulehel rapinakultuurkapital.ee.

Eva Saar
SA Räpina Kultuurkapital juhatuse esimees


SA Räpina Kultuurkapital

SA Räpina Kultuurkapitali eesmärk on:
1) toetada materiaalselt Räpina valla taidluskollektiive ja teisi kultuurivaldkonnas tegutsevaid ühendusi ja üksikisikuid.
2) toetada (eraalgatuslikku) kultuurilist tegevust ja laiemat kõlapinda omavaid vallas kolmanda sektori poolt korraldatavaid suurüritusi.
3) toetada Räpina valla mainet tõstvaid sündmusi ning vallas toimuvaid kultuuri-, sh spordiüritusi, et tagada aastaringne ürituste programm, mis rahuldaks igas vanuses räpinlast.

SA Räpina Kultuurkapital ei rahasta:
1) valla eelarvest rahastatavaid tegevusi.
2) valla hallatavate asutuste põhimääruslikke tegevusi.
3) aruandevõlglaste esitatud taotlusi.
4) taotlusi erinevate seltsingute ja mittetulundusühingute tegevuskulude katteks.
5) rahalist kasumit teenivaid projekte.
6) palgatööjõudu.
7) toitlustust ja teisi erisoodustusmaksu alla käivaid tegevusi, v.a külaliste vastuvõtt.
 

www.rapinakultuurkapital.ee