TARTU 2024 REGIONAALSE PROJEKTITAOTLUSVOORU TINGIMUSED

SA Tartu 2024 ootused projektidele

● projekti keskmes on publikule suunatud sündmus (mitte ehitus, film, raamat vms)
● projekti väärtuspakkumise kirjeldus, uudsus, unikaalsus (Miks on Sinu projekt unikaalne? Millist uut väärtust Sinu projekt Tartus, Lõuna-Eestis, Euroopas loob?)
● projekti taga seisab algataja ja elluviijana üks konkreetne juriidiline isik
● projekt teostub aastatel 2023-2024 Tartu ja kaasatud 19 Lõuna-Eesti omavalitsuse territooriumil
● esitatakse nii projekti miinimum- kui maksimumplaan
● Oodatakse uusi sündmusi, aga kui on olemasolev sündmus, mis haakub otseselt Ellujäämise kunstide väärtustega ja rõhutab Tartu 2024 programmi kuuludes väärtusi erilisel moel, siis saab tulla projektitaotlusvooru. Taotlusvoorus tuleb välja tuua, kes on lisaks projektijuhile sündmuse kunstiline juht/kuraator ja visioon, mis muudab selle olemasoleva sündmuse teistsuguseks/uueks (millise uue lisaväärtuse annab olemasolevale projektile see, et ta kuulub kultuuripealinna programmi) ja Ellujäämise kunstidega haakuvaks 2024. aastal.
ülevaate saamiseks tuleb projektitaotlusvooru planeeritavate ideede kavandid esitada 1. oktoobriks 2021

Projekt peab sobituma

1. Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 väärtustega

Arendajad peavad avama oma projekti läbi Tartu 2024 "Ellujäämise kunstide" väärtuste. „Ellujäämise kunstid" tähendavad ehk Tartu 2024 põhiväärtused ja suunad on:

● loodushoidlikum linna- ja maakultuur
● haritus ja leidlikkus
● liikumine ja vaimne tervis
● põlvkondade koosloome
● paikkondlike omapärade esiletoomine
● kriitiline ärksameelsus
● valdkondadeülene, regionaalne ja rahvusvaheline koostöö

Kõik projektid ei pea katma kõiki Tartu 2024 väärtusi, aga ei tohi olla väärtustega vastuolus.

2. Programmi kriteeriumitega

Valdkondadeülesus (mitte vaid kaunid kunstid, ka kehakultuur, toit - sisuline koostöö kultuurisündmuse idee välja töötamiseks ja teostamiseks partnerite vahel erinevatest kultuurivaldkondadest: loovisikud, kodanikuühendused, asutused, ettevõtted jne).
Rahvusvahelisus (sisuline koostöö kultuurisündmuse idee välja töötamiseks ja teostamiseks partnerite vahel teistest Euroopa riikidest, sh sõpruslinnadest-valdadest; SA Tartu 2024 kohustus on aidata leida välispartnerid mujalt Euroopast).
Põlvkondade ülesus (eri põlvkondade esindajate: eakad, täiskasvanud, noored, lapsed koosloome sündmuse käigus).
Keskkonnateadlikkus (teadvustamine, et sündmuse ettevalmistamisel ja elluviimisel on mõju keskkonnale ja seetõttu rakendadatkse SA Tartu 2024-ga kokkulepitud keskkonnasõbralikke kultuurikorralduse praktikaid; SA Tartu 2024-l on kohustus teostajat toetada vastavate infomaterjalide ja oskusteabega). SA-l on valminud keskkonnasõbralike sündmuste korraldamise juhend ja seda täiendav materjal konkreetsete soovituste vormis
Projektiga kaasnev mõju valdkonnas, omavalitsuses, maakonnas (kirjeldus, millist kultuurilis-majanduslikku mõju sündmus piirkonnas kaasa toob, samuti, kuidas haakub Tartu 2024 pikaajaliste mõjudega, vt kandidatuuriraamat). Näiteks nähtavuse kasv, koostöö kasv, rahvusvahelise koostöö kasv, parem paik elamiseks, publiku kasvatamine jne. Näiteks: haarata kaasa inimesi/publikut, kes enne pole olnud kultuurisündmuste külastajad.
Omavaheline koostöö
a. ühe KOVi piires (mitu korraldajat ühe KOV-i sees),
b. kahe KOVi vahel (mitu korraldajat kahest erinevast KOV-ist)
c. maakonnaüleselt (mitmed korraldajad mitmest KOV-ist ühe maakonna piires),
d. maakondadeüleselt (mitmed korraldajad mitmetest KOV-idest ja mitmetest Tartu 2024 regiooni maakonnast).

Ootame pigem suuremaid projekte kui palju ja väikeseid. 

3. Projekti kriteeriumid

idee ja teostatavus (ka ligipääsetavus)
riskianalüüs
eelarve (seejuures kaasfinantseeringu osakaal 30%, kui on mitme KOVi ülene või eri maakondi ühendav sündmus, siis omafinantseeringu % on 10%)
meeskond (projekti juht, projekti kunstiline juht/kuraator/loominguline juht, turunduskommunikatsiooni juht jne)

Kõik esitatud projektid analüüsitakse läbi kõikidest programmi kriteeriumitest lähtuvalt. Vastavust kriteeriumitega arvestatakse hindamisel.

Projektitaotlusvooru laekunud projektide osas otsuste tegemine ja programmi jõudmine

Taotlusvooru avanemise eel

● Regionaalse projektitaotlusvooru infopäevad kevadel 2021 (31.05.21 Räpina infopäeva esitlus)
- regionaalse projektitaotlusvooru kriteeriumitest
- hindamismaatriksist
- hiljemalt oktoobrist on saadaval (digitaalne) koolitusprogramm
- ootame iga maakonna ideid 1. oktoobriks SPOKU keskkonda (pärast mida regionaalne ekspertkomisjon (REK) vaatab need läbi, et näha, kas on sarnaseid ideid, mida võiks soovitada näiteks naabervaldadel teha koos jms soovituslik)
- oktoobri lõpus tagasisidestab iga maakonna REKi liige oma maakonnast esitanutele REK soovitused/ettepanekud
- maakondlik kokkusaamine novembris igas maakonnas neile, kes 1. oktoobriks idee esitasid

Taotlusvooru avanemise järel

● SA Tartu 2024 kuulutab välja regionaalse projektitaotlusvooru taotluste keskkonna avanemise (1. jaanuar 2022)
● Taotlusvooru esitatud projektid jõuavad SA Tartu 2024le (31. jaanuar 2022)
● SA Tartu 2024 (regionaalne koordinaator) vaatab läbi, kas projekt vastab tehniliselt nõudmistele
● SA Tartu 2024 (regionaalne koordinaator) suunab projektid regionaalsele ekspertkomisjonile hinnangu saamiseks (veebruari II nädal 2022)
● Regionaalne ekspertkomisjon annab hindamismaatriksi alusel oma hinnangu iga projekti kohta ja regionaalse ekspertkomisjoni esindaja esitab komisjoni hinnangu loomenõukogule (aprilli keskel 2022)
● Loomenõukogu annab oma hinnangu ja edastab selle Tartu 2024le (juuni 2022)
● Erinevaid seisukohti pälvinud projektide puhul toimub nende osas regionaalse ekspertkomisjoni ja loomenõukogu ühiskoosolek (juuni 2022)
● Tartu 2024 annab projektide esitajatele tagasiside ja kutsub positiivse hinnangu saanud projektid produktsiooni läbirääkimistele (juuni 2022)
● Produktsiooni läbirääkimiste lõpp (september-oktoober 2022).
● Projekte hakatakse ellu viima vastavalt kokku lepitud ajakavale ja projektiplaanile alates 2023


Lisateave:
Annela Laaneots
regionaalne koordinaator
SA Tartu 2024
tel: 557 9808
e-post: annela.laaneots@tartu2024.ee