Hajaasustuse programm

« Tagasi

Hajaasustuse programmi 2017. a taotlusvoor on avatud

Põlva maavanem kuulutas 30.03.2017. a korraldusega nr 1-1/17/139 hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru avatuks alates 31. märtsist 2017. Taotlused tuleb esitada hiljemalt 1. juuniks 2017 majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele. 

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

 

Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale

Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:
1. taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
2. taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
3. taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Toetuse taotluses tuleb ära näidata ka kaastaotleja(d) (nende olemasolu korral). Kaastaotlejad peavad taotlusvormi kinnitama oma allkirjaga. Kaastaotlejad peavad vastama punktides 1, 2 ja 3 nimetatud nõuetele. Toetuse taotleja vastutab toetuslepingus võetud kõigi kohustuste täitmise eest.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:
1. veesüsteemid;
2. kanalisatsioonisüsteemid;
3. juurdepääsuteed;
4. autonoomsed elektrisüsteemid.

Iga valdkonna kohta tuleb esitada eraldi taotlus. Tegevuste planeerimisel kindlasti arvestada sellega, et iga valdkonna jaoks on võimalik toetust saada ainult üks kord.

Toetuse maksimaalne suurus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest, seega taotleja peab arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega. Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka aastatel 2012–2016 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa.

Taotlused tuleb esitada korrektselt täidetud taotlusvormil koos kõigi nõutud ja vajalike lisadega paberil originaalallkirjadega Räpina Vallavalitsuse sekretär-asjaajajale või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-maili aadressile vald@rapina.ee.

Programmdokumendi ning taotluse ja lisadokumentide vormid leiad SIIT

Räpina Vallavalitsuse 11. aprilli 2017. a korraldusega nr 153 moodustati ajutine komisjon hajaasustuse 2017. a programmi taotuste hindamiseks järgnevas koosseisus:

Kaimar Kütt;                     
Endla Meenov;
Toomas Heering;             
Ekke Tooding;     
Enn Kraav;                            
Aimer Zirk.     

Täiendav informatsioon:
Ester Lemats, ester@rapina.ee, 799 9512, 5329 2980
Miia Kasearu, miia@rapina.ee, 799 9510