Hajaasustuse programm

« Tagasi

Hajaasustuse programmi 2016. a taotlusvoor

Põlva maavanem kuulutas 11.04.2016 korraldusega nr 1-1/16/112 hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvooru avatuks alates 13. aprillist 2016. Taotlused tuleb esitada hiljemalt 14. juuniks 2016 majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale

Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:
1. taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
2. taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
3. taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Toetuse taotluses tuleb ära näidata ka kaastaotleja(d) (nende olemasolu korral). Kaastaotlejad peavad taotlusvormi kinnitama oma allkirjaga. Kaastaotlejad peavad vastama punktides 1, 2 ja 3 nimetatud nõuetele. Toetuse taotleja vastutab toetuslepingus võetud kõigi kohustuste täitmise eest.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:
1. veesüsteemid;
2. kanalisatsioonisüsteemid;
3. juurdepääsuteed;
4. autonoomsed elektrisüsteemid.

Iga valdkonna kohta tuleb esitada eraldi taotlus. Tegevuste planeerimisel kindlasti arvestada sellega, et iga valdkonna jaoks on võimalik toetust saada ainult üks kord.

Toetuse maksimaalne suurus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest, seega taotleja peab arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega. Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka aastatel 2011–2015 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa.

Taotlused tuleb esitada korrektselt täidetud taotlusvormil koos kõigi nõutud ja vajalike lisadega paberil originaalallkirjadega Räpina Vallavalitsuse sekretär-asjaajajale või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vald@rapina.ee.

Programmdokumendi ning taotluse ja lisadokumentide vormid leiad siit.

Täiendav informatsioon:
Ester Lemats, ester@rapina.ee, 799 9512
Miia Kasearu, miia@rapina.ee, 799 9510

Programmi rakendamine:
Hajaasustuse programmi koordineerimise eest vastutab rahandusministeerium. Programmi elluviimist korraldab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS).