Hajaasustuse programm

« Tagasi

Hajaasustuse programmi 2015. aasta taotluste rahastamine

Hajaasustuse programmi 2015. a taotlusvoorust oli võimalik toetust taotleda kõigil hajaasustusega maapiirkondades elavatel peredel. Programm toetas tegevusi veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide valdkondades.

Programm oli avatud kaks kuud alates 30. märtsist. Tähtaegselt, 1. juuniks 2015. a, esitati Räpina Vallavalitsusele 26 projektitaotlust. Siseministri 20. veebruari 2015. a käskkirja nr 1‑3/46 "Hajaasustuse programmi 2015. a programmdokument" punkti 11.4 kohaselt taotluste vastavuse kontrollimisel, osutusid nõuetele vastavaks 24 taotlust. Hajaasustuse programmi hindamise komisjon tutvus 18. juunil majapidamiste kitsaskohtadega kohapeal ning teostas nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste hindamise. Komisjoni hinnang 24 taotlusele oli positiivne. Hindamiskomisjoni ettepanekule tuginedes otsustas Räpina Vallavalitsus 11. augustil 2015. a korraldusega nr 446  „Hajaasustuse programmi 2015. aasta taotluste rahastamine" rahuldada 18 taotlust. Kuna oli teada, et programmi maakondlike vahendite jaotust muudetakse, jäeti 6 projekti lisarahastuse ootele.

Põlva maavanema 25.06.2015. a korralduse nr 1-1/15/242  muutmistel, kinnitati 25.08.2015. a korraldusega nr 1-1/15/302 hajaasustuse programmi 2015. a maakondlike vahendite jaotus uues redaktsioonis, mille alusel muutis Räpina Vallavalitsus 11.08.2015. a korraldust nr 446. Räpina Vallavalitsuse 01.09 2015. a korraldusega nr 470 rahuldati ootele jäänud 6 taotlusest 5, rahuldamata jäeti vahendite puudumise tõttu 1 taotlus.

Kokku eraldati toetusteks 62 745,41 eurot, millest 31 372,70 eurot rahastatakse riigieelarve vahenditest ja 31 372,71 eurot Räpina valla eelarve vahenditest.


Programmi raames kasu saadavate majapidamiste ning elanike arv:

Projekti elluviimisest otseselt kasu saadavate majapidamiste arv               

23 tk

Projekti elluviimisest otseselt kasu saadavate inimeste arv             

78 in

Projekti elluviimisest otseselt kasu saadavate alla 18-aastaste isikute arv

12 in

 

Tegevused ja rajatavad objektid valdkondade kaupa:

1. Veesüsteemide valdkond

puurkaevu rajamine   

1 tk

salvkaevu süvendamine/puhastamine

8 tk

joogiveetorustiku rajamine

7 tk

joogiveetorustiku rekonstrueerimine

2 tk

vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine

11 tk

vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine

1 tk

vee kvaliteedi analüüs

11 tk

 

2. Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

kogumiskaevu ehitamine       

4 tk

omapuhasti (imbsüsteem, filtersüsteem) ehitamine  

21 tk

kanalisatsioonitorustiku ehitamine

19 tk

vanade heitvee kanaliseerimissüsteemide ja-seadmete likvideerimine

3 tk

                                                                                  
3. Juurdepääsuteede valdkond

teepõhja ja -katte ehitamine  

3 tk

truubi ehitamine

2 tk

teeala kuivendamine

1 tk