Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalikustamise tulemused

Räpina valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) avalik väljapanek toimus 4. jaanuarist 4. veebruarini 2021. Avaliku väljapaneku jooksul esitati Räpina Vallavalitusele 19 kirja.

Ettepanekud ja arvamused käsitlesid erinevaid teemasid, millest kõige enam leidis kajastamist:

  1. Metsade majandamine, sh piirangute seadmine raieliigile ja langi suurusele, kaitsemetsade määramine seoses turbatootmisega;
  2. Haavasaare piirkond, äri- ja tootmise juhtotstarbega maa-ala kavandamine ning sellega seoses rohevõrgustiku täpsustamine;
  3. Kohaliku kultuuripärandi käsitlus ja miljööväärtuslike hoonestusalade määramine;
  4. Päikeparkide rajamise võimaldamine;
  5. Räpina linna keskusala ja keskväljaku lahendus;
  6. Kergliiklusteede vajaduse täpsustamine;
  7. Maakasutuse täpsustamine.

Avalikustamise tulemusi tutvustavad avalikud arutelud toimusid Mehikoorma ja Veriora teenuskeskustes 19. mail ning Räpina Aianduskoolis 20. mail. Arutelud viidi läbi välitingimustes ning sooviajtel oli võimalus osaleda Räpinas toimunud arutelul veebikeskkonna kaudu.

Avalikul arutelul tutvustati üldplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja valla seisukohti nende kohta, põhjendati üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastati muudele üldplaneeringut ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõud käsitlevatele küsimustele. Näiteks metsade majandamine ja üldplaneeringuga piirangute seadmine; Tuurapera turbatoomisalaga kaasnevad mõjud; Rahumäe külla äri ja tootmise maa-ala juhtotstarbe määramine; sooviti informatsiooni maardlate kohta, kus on reaalne avada uusi karjääre; rohevõrgustiku toimivuse ja määramisega seotud küsimused; esitati ettepanek kohaliku tähtsusega väärtusliku maastiku määramiseks ja Kalasihi läheduses oleva raba kohaliku kaitse alla võtmiseks jne.

Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel tehakse põhjendatud juhtudel üldplaneeringus ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõus vajalikud muudatused ning esitatakse üldplaneering ja KSH aruanne kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks vastavalt planeerimisseaduse § 85 lõikele 1.

 

Lisainfo:
Miia Kasearu,
Räpina valla planeeringute- ja maakorraldusspetsialist
e-post: miia.kasearu@rapina.ee
telefon: 799 9510