Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalikustamise tulemused

Räpina valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise  (KSH) avalikustamise (04.01–04.02.2021) jooksul esitati Räpina Vallavalitusele 19 kirja. Ettepanekud ja arvamused käsitlesid erinevaid teemasid, kõige enam leidis kajastamist:

  1. Metsade majandamine, sh piirangute seadmine raieliigile ja langi suurusele, kaitsemetsade määramine seoses turbatootmisega;
  2. Haavasaare piirkond, äri- ja tootmise maa-ala kavandamine ja sellega seoses rohevõrgustiku täpsustamine;
  3. Kohaliku kultuuripärandi käsitlus ja miljööväärtuslike hoonestusalade määramine;
  4. Päikeseparkide rajamise võimaldamine;
  5. Räpina linna keskusala ja keskväljaku lahendus;
  6. Kergliiklusteede vajaduse täpsustamine;
  7. Maakasutuse täpsustamine.

Kõigi esitatud ettepanekute, arvamuste ja vallavalitsuse seisukohtade koonddokumendiga saate tutvuda alates 23. veebruarist Räpina valla veebilehel http://www.rapina.ee/uldplaneering.

Esialgu on avalike aruelude toimumise ajad kavandatud aprillikuusse:

  • 13. aprillil Mehikoorma teenuskeskuses algusega kell 14.00 ja Veriora teenuskeskuses algusega kell 17.00
  • 15. aprillil Räpina Aianduskoolis algusega kell 17.30

Infot arutelude toimumise kohta täpsustatakse aprillikuu alguses. Palume jälgida infot valla veebilehel www.rapina.ee. Seoses Covid-19 jätkuva levikuga ja lähtudes Vabariigi Valitsuse otsustest ja seatavatest piirangutest, võivad ka aprilli keskpaika planeeritud arutelud ajad muutuda.

Avalikul arutelul osalemiseks vajalik eelregistreerimine. Arutelule saab registreeruda e-kirjaga aadressil vald@rapina.ee või miia@rapina.ee ja telefoni teel 799 9500 või 799 9510. Avalikel aruteludel on võimalik osaleda ka veebikeskkonnas. Distantsilt osalejatele edastatakse avaliku arutelu eelselt veebilink, mille abil on võimalik koosolekuga liituda. Distantsilt osalemise soovi korral palume teatada registreerudes e-posti aadress, kuhu veebilink saata.

 

Miia Kasearu,
Räpina valla planeeringute- ja maakorraldusspetsialist