Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Räpina Vallavalitsus korraldab valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku

Räpina valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 4. jaanuar kuni 4. veebruar 2021.

Üldplaneeringu ja KSH eelnõu materjalid (üldplaneeringu seletuskiri, KSH aruanne, joonised) on avaliku väljapaneku jooksul kõigile kättesaadavad elektrooniliselt Räpina valla kodulehel aadressil http://www.rapina.ee/uldplaneering. Avaliku väljapaneku ajal on lahendusega võimalik tutvuda ka kaardirakenduse kaudu lingil https://hendrikson.ee/maps/Räpina-vald/

Avalik väljapanek korraldatakse paberkandjal 4. jaanuar kuni 4. veebruar 2021:

  1. Räpina valla Keskraamatukogus avatud T-R 10–18 ja L 9–15 (Kooli 5, Räpina linn, telefon 7961 167);
  2. Mehikoorma raamatukogus avatud E 11–17; T 10–17; K 11–18 ja R 11–16 (Kooli 2, Mehikoorma alevik, telefon 741 9188 );
  3. Veriora raamatukogus avatud T, N 9–18; K 9–19 ja L 9–14  (Räpina mnt 2, Veriora alevik, telefon 795 8367 ).

Paberkandjal on materjalidega võimalik tutvuda raamatukogude tööaja jooksul. Võimalusel palume paberkandjal materjalidega tutvumise soovist ette teatada eeltoodud telefonil, et tagada inimestele väljapaneku asukohas planeeringu materjalidega tutvumise ajaks nõuetekohased tingimused.

Eelnõu avaliku väljapaneku jooksul (4. jaanuar kuni 4. veebruar 2021) on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta arvamust. Arvamused tuleb edastada kirjalikult kas posti või elektronposti teel eelnõu avaliku väljapaneku jooksul Räpina Vallavalitsusele aadressil Kooli tn 1 Räpina linn 64504 või vald@rapina.ee.

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku järgselt korraldab Räpina Vallavalitsus vastavalt planeerimisseaduse § 83 eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud 45 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist. Avalike arutelude aeg ja koht teatatakse  eraldi. Palun jälgi protsessi kulgemise osas infot valla veebilehel.

Üldplaneeringuga on hõlmatud kogu Räpina valla haldusterritoorium. Üldplaneeringu koostamise eesmärk on tagada Räpina valla tasakaalustatud ruumiline areng. Selle saavutamiseks kujundatakse ruumilise arengu põhimõtted ja määratakse nende alusel planeeringuala üldised kasutus- ja ehitustingimused. Üldplaneering koostatakse kogu valla territooriumi kohta 10–15 aasta perspektiivis.

Hetkel on tutvumisel üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõud. Eelnõude valmimisel olulise sisendi andsid oktoobris toimunud piirkondlikud töökoosolekud. Piirkondlikud töökoosolekud toimusid Räpinas, Verioral ja Mehikoormas eesmärgiga tutvustada esialgset eskiislahendust, koguda tagasisidet ning kaardistada lahendamist vajavad teemad ja ülesanded. Täname kõiki, kes osalesid ja  kaasa rääkisid!

Pärast eelnõude avalikustamist ning avalikustamise järgseid avalikke arutelusid arendatakse planeeringulahendust edasi. Seejärel esitatakse planeering ja KSH aruande eelnõu kooskõlastamiseks planeerimisseaduse § 76 lõikes 1 nimetatud asutustele ning teavitatakse § 76 lõikes 2 nimetatud isikuid ja asutusi võimalusest esitada üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta arvamust. Pärast kooskõlastamist teeb vallavolikogu üldplaneeringu vastuvõtmise otsuse ja suunab üldplaneeringu veelkord avalikule väljapanekule.

Räpina valla üldplaneering on asustuse suunamisel lähtunud väljakujunenud asustusstruktuurist ja keskuste võrgustikust. Piirkondlikuks keskuseks on ja jääb Räpina linn, kuid lahendus toetab ka teiste, väiksemate keskuste toimimist elu- ja ettevõtluspiirkondadena. Väiksemate, kuid elukoha lähedal töökohti ja teenuseid pakkuvate keskustena arendatakse edasi Veriora, Mehikoorma ja Võõpsu alevikku ning Leevaku, Ruusa, Leevi, Linte ja Meerapalu külakeskusi. Kahaneva ja vananeva rahvastiku tingimustes on arengu suunamisel eesmärgiks seatud tõsta juba väljakujunenud elu- ja ettevõtluskeskkonna kvaliteeti. Samas on oluliseks peetud täiendavate valikuvõimaluste loomist, et elavdada elamu- ja ettevõtluskeskkonda.

Koostatav üldplaneering kavandab võrreldes kehtivate üldplaneeringutega vähem arendusalasid, kuid samas võimaldab kõigi seniste keskuste arendamist ja paindlikumat maakasutust. Osale maa-alast on määratud mitu kasutusotstarvet, n-ö segafunktsioon (maakasutusplaanil segahoonestatav arenguala, kus lubatud juhtotstarve on märgitud maakasutusplaanile konkreetse ala sisse). Segafunktsioon võimaldab maa-ala paindlikumat kasutust, lähtudes tulevikus täpsustuvatest arengusoovidest ja -vajadustest.

Üldplaneering annab võimaluse ehitustegevuseks ka väljaspool keskusi, kus maakasutuse juhtotstarvet määratud ei ole. Uute eluhoonete ehitamisel tuleb arvestada maastikulist üldilmet ja hoone asukoha külatüüpi.

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH selgitab, kirjeldab ja hindab üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrab vajadusel mõjude leevendusmeetmed ja suunised edaspidiseks, arvestades üldplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi. KSH tulemused on planeeringu eelnõu etapis integreeritud üldplaneeringu seletuskirja. KSH tulemusel selgus, et Räpina valla üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist ebasoodsat keskkonnamõju. Planeeringulahendusel on positiivne mõju valla arengule, luues võimalused ruumiliseks arenguks, pöörates tähelepanu väärtuste säilimisele, kvaliteetse ja inimsõbraliku elu- ja ettevõtluskeskkonna kujundamisele ning erineva kasutusotstarbega maa-alade külgnemisel tekkida võivate konfliktide ennetamisele. Piiriülest mõju valla üldplaneeringu elluviimisel ei kaasne.

Üldplaneeringu koostamine on pikk ja keerukas protsess, lahenduseni tuleb meil jõuda järk-järgult koostöös kohaliku kogukonna ja ametkondadega.

Meeldivat koostööd soovides Räpina valla tasakaaluka ruumilise arengu kujundamisel!

 

Miia Kasearu,
Räpina valla planeeringute- ja maakorraldusspetsialist