Uudised ja teated

« Tagasi

KredEx avab lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru

KredEx avab 16.03.2020.a. lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud kuni 20.04.2020.a.

Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last ja kes moodustavad ühise leibkonna. Toetussumma on kuni 10 000 eurot. Kolme- ja neljalapseline pere, kellele on eelnevalt ühe korra kodutoetust eraldatud, saab teistkordselt toetust taotleda 5000 eurot. Viie- ja enamalapseline pere, kellele on eelnevalt ühe korra kodutoetust eraldatud, saab teistkordselt taotleda 10 000 eurot.

Toetust saab taotleda:
 eluruumi soetamiseks, kui perel puudub pere vajadustele vastav eluruum või olemasolev eluruum on halvas seisukorras või ruumiliselt ebapiisav. Ostetava eluruumi ostuhind ei või olla rohkem kui viiekordne toetussumma. Samuti ei tohi ostetav eluruum olla leibkonna liikme või tema otse- või külgjoones suguluses oleva isiku omandis;

 ehitamisega seotud tegevusteks, kui olemasolev eluruum ei vasta tänapäevastele elamistingimustele. Ehitamise all mõeldakse taotleja või tema kuni 15-aastase lapse omandis oleva eluruumi renoveerimist, ümberehitamist, laiendamist, püstitamist, tehnosüsteemide või –võrkude rajamist, muutmist või asendamist, tegevuste elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamise ning omanikujärelevalvega soetud kulude katmist. Ehitusprojekti koostamise kulu on abikõlblik 20% toetussummast.

Olulisemad tingimused:
 Taotleja on seaduslik vanem, abielus või vabas kooselus elavad vanemad, lapsendaja(d), eestkostja(d) ja kasuvanem (vanema elukaaslane, kes ei ole ühegi leibkonnas kasvava lapse seaduslik vanem). Kui leibkonnas on 2 vanemat, peavad mõlemad vanemad vastama taotlejale esitatavatele nõuetele ja esitama taotluse koos.

Leibkonna moodustavad:
- Taotleja;
- Taotleja praegusest või varasemast kooselust sündinud või eestkoste või hoolduslepingu alusel peres kasvavad vähemalt kolm kuni 19- aastast last (k.a).

Täiendavad leibkonna liikmed:
- Taotleja 20. kuni 21. aastane laps, kes on õpilane/üliõpilane:
- Taotleja üle 19. aastane puuduva töövõimega või püsivalt töövõimetuks tunnistatud laps;
- Taotleja vanaduspensionieas, puuduva töövõimega või püsivalt töövõimetuks tunnistatud vanem.

 2019. aastal saadud maksustatav tulu ei või olla suurem, kui 355 eurot leibkonna liikme kohta kuus. Tulu hulka arvestatakse kõik eraisikuna ja ettevõtjana teenitud tulud. Tulude hulka ei arvestata riiklikke toetuseid (v.a vanemahüvitis), elatisraha ja 2019. aastal makstud kodutoetust.
Tulude tõendamiseks esitatakse KredExile kõikide täisealiste leibkonnaliikmete 2019.a.
maksuandmete tõendid.

 Kõik leibkonna liikmed peavad olema registreeritud toetusealusesse eluruumi. Eluruumi
püstitamise, elamiskõlbmatu eluruumi renoveerimise või eluruumi soetamise korral peavad
kõik leibkonna liikmed olema registreeritud ühele aadressile, sinna kus reaalselt elatakse.

 Taotleja või tema kuni 15-aastane laps/lapsed peab olema toetusealuse eluruumi omanik või
kaasomanik (ehitamisega seotud tegevused).

 Taotleja ja/või tema kuni 15-aastase lapse omandis ei või olla rohkem, kui üks eluruumina
kvalifitseeruv eluruum. Välja arvatud juhul, kui tegemist on kõrvuti või teineteise peal
paiknevate korterite või majaosadega, mis on omavahel ühendatud või kui toetust taotletakse
nende ühendamiseks.

 Eluruumi omanikust taotlejal ei või olla täitemenetlusregistri andmetel kehtivat täitemenetlust
ja Krediidiinfo andmetel võlgnevust suuremas summas kui 1500 eurot. Tal ei tohi olla
jõustunud kohtuotsust füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks või pankroti
väljakuulutamiseks (v.a kui on vabastatud pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest).
Samuti ei tohi taotleja omandis ja projekti objektiks oleval eluruumil olla kinnistusraamatus
käsutamise keelumärget.

 Teistkordset toetust saavad taotleda pered, kellel on eelmine toetus kasutatud, projekt
tähtaegselt lõpetatud ja KredExile esitatud toetuse kasutamise aruanne.

 Taotlejaks ei saa olla isik, kelle suhtes on taotluse esitamisele eelneva 5 a jooksul tehtud
toetuse osalise või täieliku tagasinõudmise otsus.

 Vähemalt ühe vanema elamisõiguse või elamisloa kehtivusaeg peab ületama määruses
kehtestatud taotleja/toetuse saaja kohustuste täitmise tähtaega.

 Peres kasvav keskmise, raske või sügava puudega laps annab taotlusele lisapunkte ning
puude tõendamiseks esitatakse taotlemisel koopia puude raskusastme tuvastamise otsusest.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada:
 Toetuse taotlus (KredExi vorm)
 Maksuandmete tõend(id) kõigi täisealiste leibkonna liikmete 2019. a saadud maksustatav tulu
kohta.
 Ehitustöödega sihtotstarbe korral:
a) ehitustööde eelarve (Kredexi vorm)
b) Hinnapakkumised. Kui töid tehakse ise, siis üks hinnapakkumine materjalide kohta. Kui
töid teeb firma, siis kaks võrdlevat hinnapakkumist töödele.
c) 1-2 fotot ehitustööde eelarvesse märgitud planeeritava töö/eluruumis esineva puuduse
kohta.
 Eluruumi soetamise korral omandatava eluruumi kirjeldus (KredExi vorm), kuhu märgitakse
esialgse nägemusena kinnisvara müügipakkumiste hulgast valitud kinnisvara.

Lisadokumendid, mis esitatakse vastavalt vajadusele:
a) välisriigi 2019. a tuludeklaratsioon, juhul kui täisealine leibkonna liige on töötanud
mitteresidendina välisriigis;
b) volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel;
c) puude raskusastme tuvastamise otsuse koopia, juhul kui leibkonnas on keskmise, raske või
sügava puudega laps;
d) õppeasutuse tõend juhul, kui täiendav leibkonna liige on õpilasest laps vanuses 20-21 a;
e) tõend töövõimetuse määramise kohta juhul, kui leibkonnas on püsivalt töövõimetu või puuduva
töövõimega üle 19-aastane laps või taotleja vanem;
f) kaasomandi korral notariaalne kasutuskord või kaasomanike vahel sõlmitud kirjalik kasutuskorra
kokkulepe koos eluruumi plaaniga;
g) eluruumina mittekvalifitseeruva lisakinnisvara korral vabas vormis eluruumi kirjeldus koos
fotodega või kohaliku omavalitsuse tõend, mis kinnitab, et tegemist on eluruumina
mittekvalifitseeruva kinnisasjaga.

Taotlust saab esitada alates 16.03.2020.a. KredExi e-teenuste keskkonnast või e-posti teel
aadressil toetused@kredex.ee (vajavad digitaalse allkirjastamise võimalust). Taotlusi saab esitada ka paberil, posti teel aadressil „Kodutoetus", SA KredEx, Hobujaama 4, Tallinn, 10151.

Vormid lisatakse kodulehele 16.03.2020 a. Info taotlemise tingimuste ja taotluste esitamise kohta
leiate KredExi kodulehelt.
Täpsustavate küsimuste korral võtke palun ühendust kodutoetuse halduriga: Kersti Saar tel 667 4109,
Anu Holmberg tel 667 4110, Aire Oolup tel 667 4120. Kodutoetuse e-posti on toetused@kredex.ee

Kersti Saar
toetuste haldur
Hobujaama 4, 10151 Tallinn
TEL +372 667 4109
www.kredex.ee