Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Räpina vald koostab üldplaneeringut

Räpina vald koostab OÜ Hendrikson&Ko kaasabil valla ruumilist arenguplaani – üldplaneeringut. Üldplaneeringu koostamise eesmärk on valla ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine – kuidas ruumi kujundada, millistel tingimustel maad kasutada ja ehitada.

Üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) algatati Räpina vallavolikogu poolt 2018. a. juunis, kuid sisulise tööga alustati käesoleva aasta hiliskevadel. Hetkel toimub lähteandmete koondamine ja analüüs ning lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse koostamine.

4. ja 5. juunil korraldas Räpina vallavalitsus ringsõidud valla erinevatesse piirkondadesse, millest võtsid osa vallavalitsuse ja -volikogu liikmed, spetsialistid, ettevõtjad, kogukonna esindajad valla erinevatest piirkondadest ning konsultandid. Pärast ringsõitu toimus mõttevahetus nähtust ning töö kaardiga, mille käigus kaardistati vallale iseloomulikud väärtused ning arutleti teemade üle, mis vajavad edaspidises protsessis lahendamist või eritähelepanu.

Peame väga oluliseks kohalike elanike ja maaomanike aktiivset osalemist ja kaasa rääkimist üldplaneeringu koostamise protsessis. Hõlbustamaks protsessis osalemist, üldplaneeringust arusaamist ja selle kasutamist, on koostatud Räpina valla üldplaneeringu veebirakendus, mis on leitav aadressil http://hendrikson.ee/maps/Räpina-vald/. Hetkel on portaalis aktiivne üksnes ideekorje alajaotus. Ideekorje kaudu on Sul võimalus oma arvamusi/ettepanekuid, mis just sinu arvates on tähtis või vajab lahendamist, esitada. Arvamusi/ettepanekuid ideekorje kaudu ootame Sinult käesoleva aasta lõpuni. Hilisemas etapis lisatakse rakendusse ka üldplaneeringu lahendus, Räpina linna (kas kogu linn või osale linna territooriumist) maakasutuse kohta koostatakse ka 3D vaade. Üldplaneeringu lahenduse väljatöötamist alustatakse suve II pooles, esialgse eskiislahenduse loodame valmis saada 2020. a. kevadeks.

Miia Kasearu,
Räpina valla planeeringute- ja maakorraldusspetsialist